Leveringsvoorwaarden volledige versie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ID PRODUKTEN – versie 20220204

ID PRODUKTEN is een handelsnaam, gevestigd te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen 87452413.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene voorwaarden worden de navolgende definities gebruikt (waar enkelvoud wordt tevens meervoud bedoeld):

1.1″Aanbod”: door ID PRODUKTEN aangeboden Producten en/of Diensten, kwalificeerbaar als de eenzijdige rechtshandeling van aanbod in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek.

1.2 “Aanvaarding”: de acceptatie door Opdrachtgever van het Aanbod van ID PRODUKTEN, kwalificeerbaar als de eenzijdige rechtshandeling van aanvaarding in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek, ten gevolge waarvan er een

Overeenkomst in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek tot stand komt. Deze Aanvaarding behoeft niet Schriftelijk te geschieden.

1.3 “Algemene voorwaarden”: de meest recente versie van de onderhavige Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van ID PRODUKTEN.

1.4 “Dag”: kalenderdag.

1.5 “Dienst”: door ID PRODUKTEN aangeboden, dan wel geleverde Diensten, waaronder begrepen adviezen en dienstverlening voor (particulieren) webshop.

1.6 “DDP”: ID PRODUKTEN levert franco inclusief rechten (conform Incoterms 2020). Op het moment van levering bij

Opdrachtgever het risico ten aanzien van de Producten over.

1.7 Handelsnaam “ID PRODUKTEN”: leverancier van onder andere relatiegeschenken en promotionele artikelen, ingeschreven in het Nederlandse handelsregister van de KVK, de gebruiker van deze Algemene voorwaarden.

1.8 “Incoterms”: internationale leveringsvoorwaarden (International Commercial Terms) ontwikkeld en gepubliceerd door de International Chamber of Commerce (ICC) the world business organization. Beschikbaar op: www.iccwbo.org. Voor uitleg van handelstermen in deze Algemene voorwaarden en de Overeenkomst is de meest recente editie van de Incoterms zoals uitgegeven door de ICC bepalend.

1.9 “Opdracht”: een Opdracht c.q. order welke door Opdrachtgever wordt verstrekt aan ID PRODUKTEN inzake de levering van Producten en/of Diensten die door ID PRODUKTEN worden aangeboden.

1.10 “Opdrachtgever”: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die een Opdracht c.q. order aan ID PRODUKTEN verstrekt, dan wel haar Aanbod accepteert inzake de levering van Producten en/of Diensten die door ID PRODUKTEN worden aangeboden.

1.11 “Opdrachtgever zijnde Consument”: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst (op afstand) aangaat met ID PRODUKTEN, dan wel hiertoe voornemens is (hierna tevens te noemen: “Opdrachtgever/Consument”).

1.12 “Overeenkomst”: koopovereenkomst en/of overeenkomst van opdracht en/of overeenkomst van aanneming van werk en/of Overeenkomst op afstand gesloten tussen Partijen.

1.13 “Overeenkomst op afstand”: een Overeenkomst waarbij in het kader van een door ID PRODUKTEN georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten en/of Diensten, zonder de fysieke aanwezigheid van Partijen, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.14 “Partijen”: ID PRODUKTEN en Opdrachtgever.

1.15 “Product”: door ID PRODUKTEN aangeboden, dan wel geleverde relatiegeschenken en andere door ID PRODUKTEN aangeboden artikelen en zaken, waaronder begrepen creatieve uitingen.

1.16 “Print”: Decoratie van Product in opdracht van Opdrachtgever.

1.17 “Schriftelijk”: per post of e-mail bericht.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ID PRODUKTEN gedane Aanbiedingen, haar offertes, opdrachtbevestigingen, aanvragen, alle onderhandelingen tussen ID PRODUKTEN en Opdrachtgever en op alle door ID PRODUKTEN gesloten, dan wel nog te sluiten Overeenkomsten met Opdrachtgever alsmede op de uitvoering daarvan. Deze Algemene voorwaarden gelden tevens ten behoeve van door ID PRODUKTEN ingeschakelde derden.

2.2 Opdrachtgever verklaart uiterlijk ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst een exemplaar van deze Algemene voorwaarden – in hard copy of digitaal – van ID PRODUKTEN te hebben ontvangen.

2.3 Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, zal voor de Overeenkomst op afstand, de tekst van de Algemene voorwaarden langs elektronische weg aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door Opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

2.4 Van de Algemene voorwaarden afwijkende bedingen binden ID PRODUKTEN slechts na Schriftelijke akkoordbevinding van ID PRODUKTEN en alleen voor de Overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft. De overige bepalingen van de Algemene voorwaarden blijven onverkort van kracht.

2.5 Verwijzing van Opdrachtgever naar de toepasselijkheid van haar eigen voorwaarden wordt door ID PRODUKTEN uitdrukkelijk afgewezen, tenzij zulks – voor elk geval afzonderlijk – uitdrukkelijk Schriftelijk is overeengekomen.

2.6 ID PRODUKTEN behoudt zich het recht voor om de tekst van deze Algemene voorwaarden te allen tijde te herzien en zal Opdrachtgever van wijzigingen op de hoogte houden.

2.7 Bij strijdigheid tussen de tekst van de Algemene voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.

versie 20220204 2

2.8 Indien ID PRODUKTEN op enig moment haar rechten uit de Overeenkomst en/of de Algemene voorwaarden niet (onverwijld) uitoefent, laat dit onverlet haar recht en mogelijkheid om dit in de toekomst om haar moverende redenen (alsnog) te doen.

2.9 Indien een van de bepalingen uit de Overeenkomst, dan wel deze Algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zullen de Overeenkomst en Algemene voorwaarden voor het overige onverkort blijven gelden. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging overeen te komen, welke bepaling zoveel als mogelijk in overeenstemming dient te zijn met het doel en de strekking van de nietige of de vernietigde bepaling.

2.10 Indien ID PRODUKTEN met Opdrachtgever meer dan eenmaal Overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende Overeenkomsten steeds de onderhavige Algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet (opnieuw) expliciet toepasselijk zijn verklaard en/of ID PRODUKTEN dienaangaande (opnieuw) aan haar informatieplicht heeft voldaan.

Artikel 3 Aanbiedingen en Overeenkomsten

3.1 Alle Aanbiedingen van ID PRODUKTEN, en tevens de daarbij door ID PRODUKTEN verstrekte prijslijsten, brochures en overige gegevens, in welke vorm dan ook, zijn voor ID PRODUKTEN geheel vrijblijvend.

3.2 Indien een vrijblijvend Aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft ID PRODUKTEN het recht het Aanbod binnen 2 Dagen na ontvangst van de Aanvaarding te herroepen.

3.3 Afbeeldingen, catalogi, tekeningen, prijslijsten, brochures en verdere aan of door ID PRODUKTEN verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht en binden ID PRODUKTEN niet.

3.4 ID PRODUKTEN behoudt zich het recht voor om veranderingen aan te brengen in de Producten die zijn afgebeeld in de catalogus, brochures, op de website, et cetera.

3.5 Een Overeenkomst tussen ID PRODUKTEN en Opdrachtgever komt tot stand na Aanbod van ID PRODUKTEN en Aanvaarding van dat Aanbod door Opdrachtgever.

3.6 (Mondelinge) afspraken gemaakt tussen Partijen, na de totstandkoming van de Overeenkomst worden pas van kracht na Schriftelijke bevestiging door beide Partijen.

3.7 In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst is ID PRODUKTEN bevoegd tussenpersonen of derden in te schakelen.

3.8 Afspraken gemaakt met dan wel toezeggingen gedaan door ondergeschikten van ID PRODUKTEN, of tussenpersonen/of derden door ID PRODUKTEN ingeschakeld, binden ID PRODUKTEN slechts indien zij deze afspraken c.q. toezeggingen Schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.

Artikel 4 Prijzen

4.1 De bij het Aanbod opgegeven prijzen of met ID PRODUKTEN overeengekomen prijzen gelden exclusief BTW, DDP (tenzij anders overeengekomen), in de valuta zoals op de aanbieding vermeld en zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende kostenbepalende factoren.

4.2 De prijzen op de website van ID PRODUKTEN zijn leidend, eventuele prijswijzigingen voorbehouden.

4.3 ID PRODUKTEN is gerechtigd te allen tijde de prijzen van de Producten en/of Diensten aan te passen.

4.4 ID PRODUKTEN heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts vanaf bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

Artikel 5 Annuleringen

5.1 Opdrachtgever kan een gegeven Opdracht enkel annuleren met schriftelijke toestemming van ID PRODUKTEN. ID PRODUKTEN kan, bij wijze van uitzondering, een annulering van de Opdracht accepteren. Indien Opdrachtgever een gegeven Opdracht desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan ID PRODUKTEN alle met het oog op de uitvoering van deze Opdracht redelijkerwijs reeds gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, bestellingen bij derden, opslag, provisie e.d.), de werkzaamheden van ID PRODUKTEN en de winstderving door ID PRODUKTEN, te vermeerderen met BTW, aan ID PRODUKTEN te vergoeden, alles onverminderd het recht van ID PRODUKTEN op volledige vergoeding wegens winstderving, alsmede de overige uit de annulering voortvloeiende schade.

5.2 Annulering door de Opdrachtgever dient Schriftelijk te geschieden aan het adres van ID PRODUKTEN.

5.3 ID PRODUKTEN mag om haar moverende redenen een (reeds bevestigde) Opdracht annuleren. ID PRODUKTEN mag in ieder geval een Opdracht annuleren indien (niet-limitatief): (i) er sprake is van een foutieve prijs (kennelijke vergissing), (ii) ID PRODUKTEN de overtuiging heeft de kwaliteit van de uit te voeren Opdracht niet te kunnen waarborgen, (iii) ID PRODUKTEN de overtuiging heeft dat de Opdracht niet aan de verwachting van de Opdrachtgever zal voldoen en (iv) indien ID PRODUKTEN de overtuiging heeft dat de Opdracht discriminerend van aard is en/of niet in overeenstemming is met Auteursrechten en/of maatschappelijke normen en waarden. ID PRODUKTEN zal Schriftelijk kenbaar maken indien zij de Opdracht wil annuleren. Indien Opdrachtgever in de situaties genoemd onder (ii) en (iii) toch uitvoering wenst van de Opdracht, dan vervalt het recht van reclame, retournering en restitutie van de Opdrachtgever.

versie 20220204 3

Artikel 6 Advieswerkzaamheden en productontwikkeling 6.1 ID PRODUKTEN spant zich in, de belangen van Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en desgevraagd adviserend op te treden.

6.2 ID PRODUKTEN spant zich in alle door Opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk te behandelen, ook na beëindiging van de relatie. Zijnerzijds is Opdrachtgever gehouden tot strikte geheimhouding ten aanzien van al hetgeen hem bekend wordt met betrekking tot de onderneming van ID PRODUKTEN, diens Producten en/of Diensten.

6.3 In geval van een Overeenkomst inzake productontwikkeling, adviezen voor toe te passen promotionele Producten, adviezen met betrekking tot creatieve concepten, offertes voor uitgebreide projecten met al dan niet bedrukte Producten, nationale of internationale marktonderzoeken naar specifieke Producten of Productaanvragen van niet concreet omschreven Producten door ID PRODUKTEN, is Opdrachtgever – in alle gevallen welke niet resulteren in daadwerkelijke levering van Producten door ID PRODUKTEN – gehouden de door ID PRODUKTEN verrichte werkzaamheden te vergoeden overeenkomstig het tussen Partijen overeengekomen uurtarief, of bij gebreke daarvan het gebruikelijke tarief dat ID PRODUKTEN hanteert.

Artikel 7 Keuringen Producten

7.1 Indien met Opdrachtgever keuringen zijn overeengekomen, zullen deze keuringen steeds plaats hebben overeenkomstig de overeengekomen of tijdig overeen te komen keuringsmethode, keuringsprocedures en keuringstermijnen of bij gebreke daarvan overeenkomstig de bij ID PRODUKTEN gebruikelijke keuringsmethode, – procedures en – termijnen. Indien er enige vertraging optreedt door het handelen van Opdrachtgever zal de levertermijn aangepast kunnen worden door ID PRODUKTEN.

7.2 Indien ID PRODUKTEN aan Opdrachtgever binnen de overeengekomen termijn, althans tijdig, de datum van de keuring heeft doorgegeven en Opdrachtgever binnen 14 Dagen na dagtekening van deze uitnodiging geen gevolg geeft aan de uitnodiging, worden de Producten (/Diensten) geacht te zijn goedgekeurd.

7.3 ID PRODUKTEN zal gelegenheid worden gegeven om aan opmerkingen en bezwaren van Opdrachtgever ten aanzien van de keuring of beproeving tegemoet te komen, alvorens de Producten (/Diensten) door Opdrachtgever afgekeurd of geweigerd kunnen worden. ID PRODUKTEN dient Schriftelijk op de hoogte te worden gesteld door Opdrachtgever aangaande eventuele opmerkingen en bezwaren van Opdrachtgever betreffende de geleverde Producten (/Diensten) nadat de keuring heeft plaatsgevonden. Indien eventuele opmerkingen en bezwaren niet binnen 14 Dagen na datum van de keuring Schriftelijk worden gemeld aan ID PRODUKTEN, worden de geleverde Producten (/Diensten) geacht te zijn goedgekeurd door Opdrachtgever.

Artikel 8 Leveringen en levertijd

8.1 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient ID PRODUKTEN derhalve Schriftelijk in gebreke te worden gesteld en moet haar een additionele redelijke termijn worden gegund om alsnog tot levering over te gaan voordat zij in verzuim kan komen te verkeren.

8.2 De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:

a. de dag van totstandkoming van de Overeenkomst;

b. de dag van ontvangst door ID PRODUKTEN van de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke;

c. de dag van ontvangst door ID PRODUKTEN van hetgeen volgens de Overeenkomst door Opdrachtgever eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan;

d. de dag na ontvangst van goedkeuring van de drukproef.

8.3 ID PRODUKTEN behoudt zich het recht voor in geval van speciaal ten behoeve van Opdrachtgever bewerkte c.q. samengestelde Producten, maximaal 5% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en te factureren.

8.4 Het in gedeelten zenden van Producten door ID PRODUKTEN is toegestaan, waarbij iedere zending als afzonderlijk zending wordt beschouwd en afzonderlijk betaalbaar is.

8.5 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen zijn, onverminderd het hiervoor omtrent prijzen gestelde, de door ID PRODUKTEN opgegeven prijzen gebaseerd op levering franco inclusief rechten (DDP) tenzij anders overeengekomen, exclusief omzetbelasting en verzekering.

8.6 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen zal levering van Producten DDP plaatsvinden. De Producten worden geacht door ID PRODUKTEN te zijn geleverd en door Opdrachtgever te zijn aanvaard zodra de Producten aan Opdrachtgever worden aangeboden.

8.7 Het moment waarop de zaken aan Opdrachtgever

(levering DDP, tenzij anders overeengekomen) ter beschikking worden gesteld, heeft te gelden als het moment van levering en het moment waarop het risico ten aanzien van de Producten overgaat van ID PRODUKTEN op Opdrachtgever.

8.8 Indien levering van de Producten door Opdrachtgever

wordt geweigerd, gaat onmiddellijk het risico van de Producten over op Opdrachtgever en kan ID PRODUKTEN direct aanspraak maken op betaling. ID PRODUKTEN zal de Producten bewaren voor rekening en risico van Opdrachtgever tot nader order.

8.9 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen zal het

transport plaatsvinden voor risico en rekening van Opdrachtgever, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van ID PRODUKTEN komt.

versie 20220204 4

8.10 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen kiest ID

PRODUCTEN naar beste weten, doch zonder voor deze keuze aansprakelijk te zijn, de wijze van transport en transportmiddelen. De transportkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

8.11 Levering door bezorging op een door Opdrachtgever

aan te wijzen adres, geschiedt slechts indien Partijen vooraf Schriftelijk overeenstemming hebben bereikt over de additionele kosten en voorwaarden die daarmee gepaard gaan.

8.12 De wijze van verpakking, transport, verzending en

dergelijke wordt, tenzij Partijen Schriftelijk anders overeenkomen, door ID PRODUKTEN bepaald, evenwel zonder dat ID PRODUKTEN – behoudens een dwingendrechtelijke verplichting tot schadevergoeding – dienaangaande enige aansprakelijkheid accepteert.

8.13 Indien ID PRODUKTEN een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren Producten kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Het bepaalde in art. 7 is van overeenkomstige toepassing.

8.14 Indien de Producten na het verstrijken van de levertijd

niet door Opdrachtgever zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen en wel voor zijn rekening en risico. ID PRODUKTEN zal de Producten niet eerder dan nadat de additionele kosten van transport en opslag door Opdrachtgever zijn voldaan, aan Opdrachtgever ter beschikking stellen. Indien de Producten 30 Dagen na de oorspronkelijke levering niet door de Opdrachtgever zijn afgenomen, heeft ID PRODUKTEN het recht om na sommatie zich te ontdoen van, of een andere bestemming te geven aan, de Producten. Opdrachtgever zal dienaangaande jegens ID PRODUKTEN geen vordering kunnen instellen. Een eventuele opbrengst daarvan wordt aan Opdrachtgever gecrediteerd onder aftrek van alle daarmee verband houdende kosten, onverminderd het recht van ID PRODUKTEN op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

Artikel 9 Levering van bedrukte Producten

9.1 In geval de Overeenkomst ziet op verkoop en levering van speciaal ten behoeve van Opdrachtgever bewerkte c.q. samengestelde Producten, is Opdrachtgever verplicht tot en verantwoordelijk voor aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal, waaronder logo’s, van goede kwaliteit.

9.2 ID PRODUKTEN is gerechtigd de door Opdrachtgever aangeleverde logo’s, merken en ander beeldmateriaal te verwerken, op te slaan, bewaren en gebruiken.

9.3 ID PRODUKTEN is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef ter goedkeuring aan Opdrachtgever te zenden, indien zulks bij de totstandkoming van de Overeenkomst Schriftelijk door Opdrachtgever is bedongen. In dat geval verplicht ID PRODUKTEN zich uiterlijk vijf weken na de totstandkoming van de Overeenkomst daartoe en na ontvangst van de te reproduceren materialen een drukproef voor te leggen aan Opdrachtgever.

9.4 Goedkeuring door Opdrachtgever van de verstrekte drukproef impliceert dat Opdrachtgever deze heeft gecontroleerd. ID PRODUKTEN is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever onopgemerkte fouten of gebreken van Print indien een goedgekeurde drukproef onverhoopt niet overeenkomt met de wensen van Opdrachtgever. Het wijzigen van een goedgekeurde drukproef is niet mogelijk, tenzij er Schriftelijk een uitzondering wordt gemaakt. (extra) Kosten die gemoeid zijn met de eventuele wijziging zijn voor risico en rekening van Opdrachtgever.

9.5 Alle kosten van het drukwerk of daarmee samenhangend worden afzonderlijk in rekening gebracht conform de in de Overeenkomst te bepalen prijs, tenzij uitdrukkelijk anders Schriftelijk is overeengekomen. Deze kosten worden vermeld op de aan Opdrachtgever verstrekte factuur.

Artikel 10 Garantie en Retouren

10.1 Opdrachtgever is verplicht om de van ID PRODUKTEN afkomstige Producten terstond bij levering op de conformiteit daarvan te controleren. Daarbij behoort Opdrachtgever onder meer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.

10.2 Klachten van Opdrachtgever omtrent het niet beantwoorden aan de Overeenkomst van de door ID PRODUKTEN geleverde Producten en/of Diensten worden door ID PRODUKTEN slechts in behandeling genomen indien en voor zover deze klachten binnen bekwame tijd Schriftelijk bij ID PRODUKTEN zijn ingediend, onder opgave van een beschrijving van de aard van het gebrek, waarbij als bekwame tijd een termijn van 24 uren na levering, althans een termijn van 24 uren na constatering van het gebrek heeft te gelden tot uiterlijk zes maanden na levering der Producten, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft voor klachten op producten. Het vervaltermijn voor klachten op Print is drie maanden.

10.3 Klachten omtrent de berekende prijzen en andere klachten betreffende facturen moeten binnen een redelijke termijn van maximaal 7 Dagen na de factuurdatum Schriftelijk bij ID PRODUKTEN, onder opgave van een beschrijving van de aard van de klacht, worden ingediend welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft. Later ingediende klachten ten aanzien van de berekende prijzen en facturen worden niet geaccepteerd.

10.4 ID PRODUKTEN dient door Opdrachtgever in staat te worden gesteld om bij een klacht in de zin van dit artikel binnen 7 Dagen na de melding daarvan door Opdrachtgever nader onderzoek in te stellen naar de gegrondheid van de klacht bij gebreke waarvan ieder recht op garantie vervalt.

10.5 Klachten worden niet in behandeling genomen, indien:

a. sprake is van geringe afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, materiaal, afmeting, kleur en andere afwijkingen die in de branche toelaatbaar worden geacht;

b. sprake is van een afwijking van het Product van een afbeelding in de catalogus, brochures en ander promotiemateriaal van ID PRODUKTEN;

c. sprake is van een verkeerd en/of ander verwachtingspatroon van Opdrachtgever, terwijl de

versie 20220204 5

Opdracht conform de instructies van Opdrachtgever, zoals neergelegd in de Overeenkomst, is uitgevoerd;

d. sprake is van verkeerd bestelde aantallen, volumes en/of Producten door Opdrachtgever;

e. een defect voortvloeit uit tekening, schets, ontwerp, specificatie, materiaal of informatie verstrekt en/of ter beschikking gesteld door Opdrachtgever;

f. Opdrachtgever het Product zelf heeft gerepareerd, bewerkt of door derden heeft doen repareren of bewerken;

g. Opdrachtgever het Product niet gebruikt conform ter hand gestelde manual en/of gebruiksvoorschriften;

h. het geleverde Product aan abnormale omstandigheden, in de ruimste zin des woords, is blootgesteld, of anderszins onzorgvuldig, dan wel in strijd met de aanwijzingen van ID PRODUKTEN en niet conform het algemeen geldend vakmanschap, is behandeld.

10.6 Het staat ID PRODUKTEN vrij bij gerechtvaardigde

klachten te kiezen tussen het gratis vervangen van de geleverde Producten dan wel het bedrag van geretourneerde Producten te verrekenen door middel van een creditnota onder uitsluiting van enigerlei andere wijze van (aanvullende) schadevergoedingsverplichting, voor zover de klacht is ingediend binnen de garantieperiode, waarbij voor Print een garantieperiode van 3 maanden geldt en voor Producten een garantieperiode van 6 maanden geldt.

10.7 Klachten, al dan niet gerechtvaardigd, ingediend buiten de garantieperiode komen niet voor behandeling aanmerking.

10.8 Retourzendingen kunnen slechts plaatsvinden na

uitdrukkelijke goedkeuring van ID PRODUKTEN en geschieden voor rekening van Opdrachtgever. Voor retourzendingen die niet door schuld zijdens ID PRODUKTEN zijn ontstaan, brengt ID PRODUKTEN een bedrag van 25% van het netto factuurbedrag in rekening (bovenop het originele factuurbedrag); het staat Opdrachtgever vrij te bewijzen dat de werkelijk geleden schade geringer is. Dit laatste is niet van toepassing wanneer de retourzending door ID PRODUKTEN wordt goedgekeurd. Retourzending is voor rekening en risico van Opdrachtgever en impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid voor ID PRODUKTEN.

10.9 Een (door ID PRODUKTEN goedgekeurde) retourzending dient binnen 14 Dagen na ontvangst van de klacht te geschieden. Bewijs van de retourzending dient binnen deze termijn aan ID PRODUKTEN verstrekt te worden.

10.10 In geval van een recall (terugroep actie) is Opdrachtgever verplicht medewerking te verlenen aan de instructies en/of opgelegde procedures van ID PRODUKTEN en/of leveranciers.

10.11 ID PRODUKTEN neemt tegenover Opdrachtgever

uitsluitend de garantie op zich welke is genoemd in de door ID PRODUKTEN verstrekte garantieverklaring uit artikel 10.6 of bij “Brand” artikelen de verstrekte garantie vanuit de leverancier, tenzij Schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen.

10.12 Ter zake van door ID PRODUKTEN gegevens

adviezen, uitgevoerde inspecties en soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie gegeven.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 Zolang Opdrachtgever enige verbintenis jegens ID PRODUKTEN niet volledig is nagekomen blijven geleverde Producten ingevolge artikel 3:92 Burgerlijk Wetboek eigendom van ID PRODUKTEN en wel voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt in dat geval geacht de Producten voor ID PRODUKTEN te houden tot het tijdstip waarop hij zijn verplichtingen jegens ID PRODUKTEN volledig is nagekomen.

11.2 Zolang de eigendom van de Producten niet op

Opdrachtgever is overgegaan, heeft hij niet het recht de Producten op enigerlei wijze te vervreemden, verhuren of bezwaren met een zekerheidsrecht, behoudens en voor zover het de normale uitoefening van het bedrijf betreft, zulks na Schriftelijke toestemming van ID PRODUKTEN, in welk geval Opdrachtgever zijn vordering op derden reeds nu voor alsdan aan ID PRODUKTEN cedeert en aan ID PRODUKTEN op diens eerste verzoek de akte van cessie zal verstrekken. Te harer keuze kan ID PRODUKTEN ook vestiging van een stil pandrecht bij voorbaat verlangen.

11.3 Indien Opdrachtgever haar betalingsverplichtingen niet nakomt, is zij gehouden zonder nadere ingebrekestelling ID PRODUKTEN op eerste verzoek de aan haar in eigendom toebehorende Producten ter beschikking te stellen. Aan ID PRODUKTEN en diens werknemers komt alsdan het recht toe het terrein van Opdrachtgever te betreden om zich het feitelijk bezit van de geleverde Producten te verschaffen.

11.4 Opdrachtgever verplicht zich de belangen van ID PRODUKTEN in verband met het eigendomsvoorbehoud te verzekeren. Opdrachtgever verplicht zich dit belang bij een calamiteit te vergoeden en op eerste verzoek haar vordering op haar assuradeuren aan ID PRODUKTEN te cederen.

Artikel 12 Betaling

12.1 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende lid bepaalde dienen betalingen aan ID PRODUKTEN netto binnen 30 Dagen, tenzij anders Schriftelijk overeengekomen, na factuurdatum te geschieden, welke termijn als fatale termijn te gelden heeft. Nalatigheid van Opdrachtgever ter zake van het afnemen van Producten of reclamering, laat de betalingsverplichting onverlet.

12.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen, hoe ook verricht, van Opdrachtgever in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de onbetaald gelaten facturen.

12.3 Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening door Opdrachtgever zijn zonder uitdrukkelijke Schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan.

12.4 ID PRODUKTEN is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van

versie 20220204 6

de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever te verlangen, waarbij ID PRODUKTEN gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien Opdrachtgever aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van ID PRODUKTEN vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. niet-uitvoering van de Overeenkomst.

12.5 Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen fatale termijn betaalt, is deze automatisch in verzuim en dient deze aan ID PRODUKTEN een rentevergoeding te voldoen gelijk aan de wettelijke handelsrente als bepaald in artikel 6:119a BW.

12.6 De kosten van buitengerechtelijke invordering dient Opdrachtgever die in verzuim is geheel aan ID PRODUKTEN te vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering met een minimale vergoeding van €150,-.

12.7 Indien Opdrachtgever in verzuim geraakt of in geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van Opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling van Opdrachtgever, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van Opdrachtgever, zijn vanaf dat moment alle bij ID PRODUKTEN op Opdrachtgever openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

12.8 Opdrachtgever dient een correct btw-nummer aan ID PRODUKTEN door te geven. In geval een foutief btw-nummer door Opdrachtgever wordt doorgegeven zal Opdrachtgever aansprakelijk zijn voor mogelijke schade die ID PRODUKTEN hierdoor lijdt. ID PRODUKTEN zal zich het recht voorbehouden om de toepasselijke btw door te belasten aan Opdrachtgever met betrekking tot de geleverde Producten/Diensten.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Behoudens grove schuld of opzet van de directie of leidinggevende ondergeschikten van ID PRODUKTEN, is ID PRODUKTEN slechts aansprakelijk voor kosten, schaden of interesten, ontstaan als gevolg van daden of nalatigheid van voornoemde personen of van andere ondergeschikten van ID PRODUKTEN, dan wel van personen door ID PRODUKTEN tot uitvoering van de Overeenkomst gebezigd, tot ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde van de door ID PRODUKTEN geleverde Producten/Diensten in verband waarmee de schade is ontstaan.

13.2 Iedere aansprakelijkheid van ID PRODUKTEN voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, geleden door Opdrachtgever en/of derden, door welke oorzaak ook ontstaan, is uitdrukkelijk uitgesloten.

13.3 Indien Opdrachtgever Producten/Diensten, waaromtrent ID PRODUKTEN hem onder opgave van redenen heeft medegedeeld te twijfelen aan de kwaliteit, doorverkoopt, levert, verpandt of op andere wijze, onder welke titel dan ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een ander overdraagt of te zijner beschikking stelt, is Opdrachtgever verplicht ID PRODUKTEN te vrijwaren voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door, of in verband met door ID PRODUKTEN aan de wederpartij geleverde

Producten/Diensten

13.4 Opdrachtgever is gehouden ID PRODUKTEN te vrijwaren voor alle kosten en schade, waarin ID PRODUKTEN mocht vervallen doordat derden een vordering jegens haar instellen terzake van een feit, waarvoor aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever in deze Algemene voorwaarden is uitgesloten.

13.5 Alle bedingen in deze Algemene voorwaarden en in het bijzonder betreffende de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van ID PRODUKTEN en betreffende de vrijwaring van ID PRODUKTEN voor aanspraken van derden, zijn mede bedongen ten behoeve van diegenen die in dienst zijn van ID PRODUKTEN als wel derden voor wiens handelen dan wel nalaten ID PRODUKTEN aansprakelijk kan zijn.

13.6 Voor zover niet anders uitdrukkelijk Schriftelijk is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen van Opdrachtgever waartoe deze Algemene voorwaarden Opdrachtgever aanleiding geven door het verloop van een jaar sedert leveringsdatum.

Artikel 14 Overmacht

14.1 In geval van een tekortkoming door een van beide Partijen in de nakoming van de Overeenkomst welke tekortkoming aan de tekortkomende partij niet kan worden toegerekend, zal de uitvoering van de Overeenkomst of van het betreffende gedeelte van de Overeenkomst worden opgeschort. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een dergelijke situatie op de hoogte stellen. Eerst indien een dergelijke opschorting 3 maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat deze tenminste 3 maanden zal duren, kan elk van beide Partijen de Overeenkomst per aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder dat Partijen daarbij over en weer tot vergoeding van enige schade gehouden zullen zijn, onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever tot betaling aan ID PRODUKTEN van de tot het moment van ontbinding reeds geleverde goederen.

14.2 Als niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van ID PRODUKTEN wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen:

a. schade tengevolge van natuurrampen en/of stormschade;

b. oorlog, oorlogsgevaar en/of elke andere vorm van gewapend conflict inclusief terrorisme of dreiging daarvan in Nederland en/of andere landen waardoor levering van goederen of grondstoffen wordt belemmerd;

c. werkstakingen, gedwongen bedrijfssluiting, oproer en elke andere vorm van storing en/of belemmering door derden veroorzaakt, waardoor levering van goederen of grondstoffen wordt belemmerd;

d. verlies of beschadiging van goederen bij transport;

e. ziekte van een of meer bezwaarlijk te vervangen werknemers;

f. wetgevende of administratieve maatregelen van overheidswege waardoor leveringen worden belemmerd, hieronder begrepen in- en uitvoerverboden;

versie 20220204 7

g. verbod tot of belemmering van levering aan ID PRODUKTEN opgelegd door organisaties, instellingen, groepen of contractuele vormen van samenwerking, waarbij ID PRODUKTEN is aangesloten of waarvan zij deel uitmaakt;

h. gebrek en/of storingen in middelen van vervoer,

productieapparatuur of energievoorzieningen;

i. brand of ongevallen in het bedrijf van ID PRODUKTEN;

j. niet of niet tijdige levering aan ID PRODUKTEN door toeleveranciers;

k. stagnatie in aanvoer van goederen, grondstoffen en/of energie;

l. epidemie en/of Pandemie.

14.3 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten,

heeft ID PRODUKTEN ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van Opdrachtgever op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de Opdrachtgever dit Schriftelijk mede te delen.

14.4 Indien ID PRODUKTEN in het geval van overmacht al

gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dient Opdrachtgever de voor dit deel verschuldigde prijs te voldoen aan ID PRODUKTEN.

Artikel 15 Beëindiging

15.1 Een Overeenkomst eindigt met de volbrenging daarvan, of op een door Partijen nadrukkelijk bepaald tijdstip.

15.2 Indien Opdrachtgever met tijdige betaling binnen de fatale termijn of nakoming van andere verplichtingen jegens ID PRODUKTEN in gebreke blijft, is ID PRODUKTEN na voorafgaande Schriftelijke ingebrekestelling met een termijn van 14 Dagen, behoudens in de gevallen waarin de Overeenkomst of de Algemene voorwaarden een duidelijke fatale termijn voor nakoming bevatten, in welk geval het navolgende onmiddellijk geldt, bevoegd de Overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht van ID PRODUKTEN op volledige vergoeding van kosten, schade en interesten.

15.3 Eenzelfde bevoegdheid als in art. 15.2 komt ID PRODUKTEN maar zonder het vereiste van ingebrekestelling toe indien door Opdrachtgever voorlopige surseance van betaling is aangevraagd dan wel het faillissement van haar is aangevraagd of beslag op goederen van haar wordt gelegd, in geval van stakingen of liquidatie van diens onderneming dan wel in die gevallen waarin naar het oordeel van ID PRODUKTEN sprake is van verminderde kredietwaardigheid van Opdrachtgever.

Artikel 16 Geheimhouding en Intellectuele eigendomsrechten

16.1 Alle informatie, in de ruimste zin des woords, waaronder mede doch niet uitsluitend te verstaan bedrijfsinformatie die gericht is op specifieke kenmerken van het Product/de Dienst of bedrijf van ID PRODUKTEN (werkproces, procedé en prijsstelling), die door ID PRODUKTEN aan Opdrachtgever wordt verstrekt in het kader van onderhandelingen of de Overeenkomst is strikt persoonlijk en vertrouwelijk.

16.2 Monden onderhandelingen tussen Partijen niet uit in een Overeenkomst, dan zal Opdrachtgever niet gerechtigd zijn om op enige wijze gebruik te maken van de door ID PRODUKTEN aangeleverde informatie, in de ruimste zin des woords en zal Opdrachtgever alle informatie en alle gegevensdragers, in de ruimste zin des woords, alsmede de afbeeldingen, tekeningen, schetsen, foto’s, prototypes, maquettes, moodboards, enzovoorts aan ID PRODUKTEN zo spoedig mogelijk retourneren en alle daarvan gemaakte kopieën per direct vernietigen.

16.3 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot van ID PRODUKTEN afkomstige verstrekte stukken zoals tekeningen, schetsen, schema’s, monsters, modellen, gereedschap, foto’s, ontwerpen, werkwijzen, presentaties, adviezen, afbeeldingen, prototypes, maquettes, moodboards, drukwerk, bestanden, websites, brochures, catalogussen enzovoorts, die door ID PRODUKTEN worden gehanteerd blijven, ook indien zij aan Opdrachtgever ter hand worden gesteld en ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde derden, geestelijk en fysiek eigendom van ID PRODUKTEN en mogen derhalve behoudens voorafgaande Schriftelijke toestemming van ID PRODUKTEN, voor geen ander doel dan uitvoering van de Overeenkomst tussen ID PRODUKTEN en Opdrachtgever gebruikt worden.

16.4 Onverminderd het overige in deze Algemene voorwaarden bepaalde behoudt ID PRODUKTEN zich de rechten en bevoegdheden voor die ID PRODUKTEN toekomen op grond van de Auteurswet.

16.5 De uitoefening van voormelde rechten van intellectuele eigendom – openbaarmaking, overdracht, verveelvoudiging, verspreiding van gegevens daaronder begrepen, alles in de ruimste zin des woords – is zowel tijdens als na uitvoering van de Overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan ID PRODUKTEN voorbehouden.

16.6 Opdrachtgever vrijwaart ID PRODUKTEN voor aanspraken van derden betreffende intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot zaken, logo’s, beeldmerken, e.d. die afkomstig zijn van Opdrachtgever.

16.7 ID PRODUKTEN verstrekt Opdrachtgever een gebruikerslicentie ten aanzien van haar adviezen conform de overeengekomen bestemming.

16.8 ID PRODUKTEN is gerechtigd om, vanaf het moment van het leveren van de Producten, ontwerpen, werkwijzen, presentaties, adviezen, modellen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, foto’s, prototypes, maquettes, moodboards, drukwerk, bestanden, websites, brochures en catalogussen en dergelijke, deze te gebruiken ten behoeve van haar portfolio, publiciteit en promotie, alsmede om deze bij exposities tentoon te stellen.

16.9 Informatie die de Opdrachtgever verstrekt aan ID PRODUKTEN blijft eigendom van de Opdrachtgever. ID PRODUKTEN heeft een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de Opdracht en alles dat daarmee samenhangt, inclusief (externe) reclame-uitingen. Dat gebruiksrecht geldt voor onbepaalde tijd en dus ook na beëindiging van de Overeenkomst.

versie 20220204 8

De onderstaande bepalingen van artikel 17 zijn alleen van toepassing in het geval dat ID PRODUKTEN een Overeenkomst (op afstand) sluit met een Opdrachtgever/Consument en werken aanvullend c.q. vervangend ten aanzien van de voorgaande bepalingen van deze Algemene voorwaarden.

Artikel 17 Consumentenbeding

17.1 Indien ID PRODUKTEN Producten of Diensten verkoopt en/of levert aan een Opdrachtgever/Consument gelden sommige algemene bepalingen en definities niet en gelden er aangepaste voorwaarden. In het bijzonder gaat het om de navolgende bepalingen. Daarnaast wordt er in deze Algemene voorwaarden verstaan onder:

• “Bedenktijd”: de termijn van 14 Dagen waarbinnen Opdrachtgever/Consument kosteloos en zonder opgave van reden gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht, tenzij de Overeenkomst ziet op het leveren van Producten die gemaakt worden volgens de specificaties van de Opdrachtgever/Consument.

• “Herroepingsrecht”: de mogelijkheid voor Opdrachtgever/Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand.

17.2 Aanbod

1. Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten en/of Diensten en de kenmerken daarvan. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door Opdrachtgever/Consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het Aanbod binden ID PRODUKTEN niet.

2. Elk Aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Opdrachtgever/Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de Aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

• de totale prijs van de Producten en/of Diensten;

• alle extra vracht-, leverings- of portokosten;

• de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

• de termijn voor Aanvaarding van het Aanbod, dan wel de termijn waarbinnen ID PRODUKTEN de prijs garandeert;

• de wijze van betaling, levering, uitvoering, de termijn waarbinnen ID PRODUKTEN zich verbindt de zaak te leveren of de Diensten te verlenen;

• de kosten voor het gebruik van middelen voor communicatie op afstand voor het sluiten van de Overeenkomst wanneer deze kosten op een andere grondslag dan het basistarief worden berekend;

• de manier waarop Opdrachtgever/Consument, voor het sluiten van de Overeenkomst, de door hem in het kader van de Overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

• de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de Overeenkomst kan worden gesloten;

17.3 De Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van Aanvaarding door Opdrachtgever/Consument van het Aanbod.

2. Indien Opdrachtgever/Consument het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt ID PRODUKTEN onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de Aanvaarding van het Aanbod. Zolang de ontvangst van deze Aanvaarding niet door ID PRODUKTEN is bevestigd, kan Opdrachtgever/Consument de Overeenkomst ontbinden.

3. ID PRODUKTEN kan zich – binnen de wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Opdrachtgever/Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die omstandigheden die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien ID PRODUKTEN op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4. ID PRODUKTEN zal bij de uitvoering van de Overeenkomst aan Opdrachtgever/Consument in het bijzonder de volgende informatie, Schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door Opdrachtgever/Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen c.q. de Opdracht bevestigen:

• alle informatie genoemd onder punt 2 van artikel 17.2 van deze Algemene voorwaarden, tenzij deze informatie al aan de Opdrachtgever/Consument is verstrekt vóór de totstandkoming van de Overeenkomst;

• het bezoekadres van de vestiging van ID PRODUKTEN waar de Opdrachtgever/Consument met klachten terecht kan;

• informatie betreffende garanties en bestaande service na het sluiten van de Overeenkomst.

5. Artikel 3.2 van de Algemene voorwaarden komt hiermee te vervallen, dan wel de bovenstaande bepaling geldt aanvullend – binnen de wettelijke kaders – bij artikel 3 van deze Algemene voorwaarden, indien ID PRODUKTEN een Overeenkomst op afstand sluit met een

Opdrachtgever/Consument.

17.4 Prijzen

1. Gedurende de in het Aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten en/of Diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

2. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst heeft

versie 20220204 9

Opdrachtgever/Consument het recht de Overeenkomst te ontbinden.

3. De bovenstaande bepaling geldt aanvullend bij artikel 4 van deze Algemene voorwaarden, indien ID PRODUKTEN een Overeenkomst op afstand sluit met een Opdrachtgever/Consument.

17.5 Levering

1. Als plaats van levering geldt het adres dat Opdrachtgever /Consument aan ID PRODUKTEN kenbaar heeft gemaakt.

2. ID PRODUKTEN zal geaccepteerde Opdrachten met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 Dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een Opdracht niet dan slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Opdrachtgever/Consument hiervan uiterlijk binnen 30 Dagen nadat hij de Opdracht heeft geplaatst bericht. Opdrachtgever/Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding, nadat Opdrachtgever/ Consument eerst ID PRODUKTEN een herinnering heeft gestuurd en haar in gebreke heeft gesteld.

3. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal ID PRODUKTEN het bedrag dat Opdrachtgever/Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 Dagen na ontbinding terugbetalen.

4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij ID PRODUKTEN tot het moment van levering aan Opdrachtgever/Consument of een vooraf aangewezen aan ID PRODUKTEN bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien Opdrachtgever/Consument zelf een vervoerder kiest, gaat het risico van ID PRODUKTEN over op de vervoerder, dan wel Opdrachtgever/Consument, als hij het Product overdraagt aan de vervoerder.

5. Artikelen 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 8.9, 8.10 en 8.11 van de Algemene voorwaarden komen hiermee te vervallen, dan wel de bovenstaande bepaling geldt aanvullend bij artikel 8 van deze Algemene voorwaarden, indien ID PRODUKTEN een Overeenkomst op afstand sluit met een

Opdrachtgever/Consument.

17.6 Herroepingsrecht

1. Uitgangspunt is dat de van ID PRODUKTEN afkomstige Producten aan de Overeenkomst beantwoorden en deugdelijk zijn. Opdrachtgever/Consument heeft hier recht op.

2. Bij de aankoop van Producten en/of Diensten op afstand heeft Opdrachtgever/Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 Dagen. Deze Bedenktijd gaat in op: (a) de dag na ontvangst van het Product door Opdrachtgever/Consument (of een vooraf door Opdrachtgever/Consument aangewezen, aan ID PRODUKTEN bekend gemaakte, vertegenwoordiger), of

(b) de dag waarop Opdrachtgever/Consument (of een door deze aangewezen derde, die niet de vervoerder is) het laatste Product heeft ontvangen, indien Opdrachtgever/ Consument in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, of (c) de dag waarop Opdrachtgever/Consument (of een door deze aangewezen derde, die niet de vervoerder is) de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen, indien de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen. Van het Herroepingsrecht kan eveneens reeds gebruik worden gemaakt voordat de levering heeft plaatsgevonden.

3. Het Herroepingsrecht voor Opdrachtgever/Consument geldt niet voor Producten die door ID PRODUKTEN tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van Opdrachtgever/Consument, die duidelijk persoonlijk van aard zijn en/of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. De bepaling geldt aanvullend bij de bepalingen van artikel 9 Levering van bedrukte Producten.

4. Bij de Overeenkomst tot het leveren van Diensten geldt het Herroepingsrecht niet indien ID PRODUKTEN met uitdrukkelijke voorafgaande instemming c.q. op verzoek van Opdrachtgever/Consument voor het verstrijken van de Bedenktijd zijn werkzaamheden reeds heeft aangevangen, dan wel Opdrachtgever/Consument heeft verklaard afstand te doen van het Herroepingsrecht zodra ID PRODUKTEN de Overeenkomst is nagekomen. Ziet de gesloten Overeenkomst toe op het verrichten van Diensten, dan geldt het Herroepingsrecht 14 Dagen vanaf de dag waarop de Overeenkomst is gesloten.

5. Tijdens de Bedenktijd zal Opdrachtgever/Consument zorgvuldig omgaan met het Product en al hetgeen daarbij is geleverd. Hij zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. Opdrachtgever/Consument moet de aard, kenmerken en werking van het Product kunnen beoordelen, zodat verpakkingen e.d. mogen worden verwijderd. Opdrachtgever/Consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van het Product als een behandeling daarvan tijdens de Bedenktijd verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking daarvan vast te stellen.

6. Opdrachtgever/Consument die gebruik wil maken van het

Herroepingsrecht is verplicht dit tijdig kenbaar te maken bij ID PRODUKTEN door middel van een daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring.

7. ID PRODUKTEN zal de ontvangst van de verklaring als vermeld in het vorige lid, onverwijld aan Opdrachtgever/Consument bevestigen.

8. Indien Opdrachtgever/Consument van zijn

Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ID PRODUKTEN , binnen 14 Dagen nadat hij heeft verklaard gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht, retourneren, conform de door ID PRODUKTEN verstrekte redelijke en duidelijke instructies, dan wel zal

versie 20220204 10

Opdrachtgever/Consument aantonen dat het Product is teruggezonden conform de door ID PRODUKTEN verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

9. Indien Opdrachtgever/Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending van het Product voor zijn rekening.

10. Binnen 14 Dagen na de verklaring van

Opdrachtgever/Consument zal ID PRODUKTEN, indien

Opdrachtgever/Consument de koopprijs van het Product reeds had voldaan, de koopprijs (inclusief de leveringskosten) terugbetalen via hetzelfde betaalmiddel als eerder door Opdrachtgever/Consument werd gebruikt, behoudens de uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever/Consument om dit op een andere wijze te doen.

11. Maakt Opdrachtgever/Consument binnen de Bedenktijd geen gebruik van het Herroepingsrecht, dan wordt de Overeenkomst definitief.

12. Artikelen 3.2, 5.1 en10.2 van de Algemene voorwaarden komen hiermee te vervallen, dan wel de bovenstaande bepaling geldt aanvullend bij artikelen 3, 5 en 10 van deze Algemene voorwaarden, indien ID PRODUKTEN een overeenkomst op afstand sluit met een Opdrachtgever/Consument.

Artikel 18 Boetebeding

18.1 Voor iedere inbreuk op de artikelen 7.1, 11.2 en 16 van deze Algemene voorwaarden en de daarin genoemde verplichtingen, verbeurt Opdrachtgever aan ID PRODUKTEN een onmiddellijke, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, opeisbare, niet voor verrekening of matiging vatbare boete van € 950,– per overtreding, te vermeerderen met € 100,– voor iedere Dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van ID PRODUKTEN op volledige vergoeding van de schade ten gevolge van de inbreuk door Opdrachtgever en het recht van ID PRODUKTEN om nakoming te vorderen.

Artikel 19 Derde en overdracht

19.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd om de Overeenkomst of een of meer van haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van ID PRODUKTEN. Een beperking van de overdraagbaarheid van vorderingsrechten zoals genoemd in dit artikel heeft naast verbintenisrechtelijke werking ook goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 BW.

19.2 Het is ID PRODUKTEN toegestaan (geheel of gedeeltelijk) haar rechten en plichten uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde partij. Door het sluiten van de Overeenkomst heeft Opdrachtgever zich op voorhand akkoord verklaard voor een dergelijke overdracht en zal Opdrachtgever alle medewerking daaraan verlenen (ex artikel 6:159 BW).

Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1 Op alle onderhandelingen en Overeenkomsten met ID PRODUKTEN, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20.2 Alle geschillen tussen Opdrachtgever en ID PRODUKTEN worden beslist door de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord Nederland, locatie Groningen, tenzij een andere Nederlandse rechter op grond van dwingend recht bevoegd is.

20.3 Het Weens koopverdrag (CISG) gesloten op 11 april 1980 te Wenen is niet van toepassing.

Artikel 21 Identiteit van ID PRODUKTEN 1. Naam ondernemer:

A.E.Waterman h/o ID PRODUKTEN

2. Handelsnaam: ID PRODUKTEN

3. Vestigingsadres: de Waard 93, 9734 CW Groningen (Nederland)

4. Telefoonnummer: + 31 (0) 650570618

5. E-mailadres: info@idprodukten.nl

6. KvK nummer : 87452413 Groningen

7. BTW-identificatienummer: Op aanvraag

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Leveringsvoorwaarden volledige versie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ID PRODUKTEN – versie 20220204

ID PRODUKTEN is een handelsnaam, gevestigd te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen 87452413.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene voorwaarden worden de navolgende definities gebruikt (waar enkelvoud wordt tevens meervoud bedoeld):

1.1″Aanbod”: door ID PRODUKTEN aangeboden Producten en/of Diensten, kwalificeerbaar als de eenzijdige rechtshandeling van aanbod in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek.

1.2 “Aanvaarding”: de acceptatie door Opdrachtgever van het Aanbod van ID PRODUKTEN, kwalificeerbaar als de eenzijdige rechtshandeling van aanvaarding in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek, ten gevolge waarvan er een

Overeenkomst in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek tot stand komt. Deze Aanvaarding behoeft niet Schriftelijk te geschieden.

1.3 “Algemene voorwaarden”: de meest recente versie van de onderhavige Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van ID PRODUKTEN.

1.4 “Dag”: kalenderdag.

1.5 “Dienst”: door ID PRODUKTEN aangeboden, dan wel geleverde Diensten, waaronder begrepen adviezen en dienstverlening voor (particulieren) webshop.

1.6 “DDP”: ID PRODUKTEN levert franco inclusief rechten (conform Incoterms 2020). Op het moment van levering bij

Opdrachtgever het risico ten aanzien van de Producten over.

1.7 Handelsnaam “ID PRODUKTEN”: leverancier van onder andere relatiegeschenken en promotionele artikelen, ingeschreven in het Nederlandse handelsregister van de KVK, de gebruiker van deze Algemene voorwaarden.

1.8 “Incoterms”: internationale leveringsvoorwaarden (International Commercial Terms) ontwikkeld en gepubliceerd door de International Chamber of Commerce (ICC) the world business organization. Beschikbaar op: www.iccwbo.org. Voor uitleg van handelstermen in deze Algemene voorwaarden en de Overeenkomst is de meest recente editie van de Incoterms zoals uitgegeven door de ICC bepalend.

1.9 “Opdracht”: een Opdracht c.q. order welke door Opdrachtgever wordt verstrekt aan ID PRODUKTEN inzake de levering van Producten en/of Diensten die door ID PRODUKTEN worden aangeboden.

1.10 “Opdrachtgever”: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die een Opdracht c.q. order aan ID PRODUKTEN verstrekt, dan wel haar Aanbod accepteert inzake de levering van Producten en/of Diensten die door ID PRODUKTEN worden aangeboden.

1.11 “Opdrachtgever zijnde Consument”: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst (op afstand) aangaat met ID PRODUKTEN, dan wel hiertoe voornemens is (hierna tevens te noemen: “Opdrachtgever/Consument”).

1.12 “Overeenkomst”: koopovereenkomst en/of overeenkomst van opdracht en/of overeenkomst van aanneming van werk en/of Overeenkomst op afstand gesloten tussen Partijen.

1.13 “Overeenkomst op afstand”: een Overeenkomst waarbij in het kader van een door ID PRODUKTEN georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten en/of Diensten, zonder de fysieke aanwezigheid van Partijen, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.14 “Partijen”: ID PRODUKTEN en Opdrachtgever.

1.15 “Product”: door ID PRODUKTEN aangeboden, dan wel geleverde relatiegeschenken en andere door ID PRODUKTEN aangeboden artikelen en zaken, waaronder begrepen creatieve uitingen.

1.16 “Print”: Decoratie van Product in opdracht van Opdrachtgever.

1.17 “Schriftelijk”: per post of e-mail bericht.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ID PRODUKTEN gedane Aanbiedingen, haar offertes, opdrachtbevestigingen, aanvragen, alle onderhandelingen tussen ID PRODUKTEN en Opdrachtgever en op alle door ID PRODUKTEN gesloten, dan wel nog te sluiten Overeenkomsten met Opdrachtgever alsmede op de uitvoering daarvan. Deze Algemene voorwaarden gelden tevens ten behoeve van door ID PRODUKTEN ingeschakelde derden.

2.2 Opdrachtgever verklaart uiterlijk ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst een exemplaar van deze Algemene voorwaarden – in hard copy of digitaal – van ID PRODUKTEN te hebben ontvangen.

2.3 Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, zal voor de Overeenkomst op afstand, de tekst van de Algemene voorwaarden langs elektronische weg aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door Opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

2.4 Van de Algemene voorwaarden afwijkende bedingen binden ID PRODUKTEN slechts na Schriftelijke akkoordbevinding van ID PRODUKTEN en alleen voor de Overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft. De overige bepalingen van de Algemene voorwaarden blijven onverkort van kracht.

2.5 Verwijzing van Opdrachtgever naar de toepasselijkheid van haar eigen voorwaarden wordt door ID PRODUKTEN uitdrukkelijk afgewezen, tenzij zulks – voor elk geval afzonderlijk – uitdrukkelijk Schriftelijk is overeengekomen.

2.6 ID PRODUKTEN behoudt zich het recht voor om de tekst van deze Algemene voorwaarden te allen tijde te herzien en zal Opdrachtgever van wijzigingen op de hoogte houden.

2.7 Bij strijdigheid tussen de tekst van de Algemene voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.

versie 20220204 2

2.8 Indien ID PRODUKTEN op enig moment haar rechten uit de Overeenkomst en/of de Algemene voorwaarden niet (onverwijld) uitoefent, laat dit onverlet haar recht en mogelijkheid om dit in de toekomst om haar moverende redenen (alsnog) te doen.

2.9 Indien een van de bepalingen uit de Overeenkomst, dan wel deze Algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zullen de Overeenkomst en Algemene voorwaarden voor het overige onverkort blijven gelden. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging overeen te komen, welke bepaling zoveel als mogelijk in overeenstemming dient te zijn met het doel en de strekking van de nietige of de vernietigde bepaling.

2.10 Indien ID PRODUKTEN met Opdrachtgever meer dan eenmaal Overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende Overeenkomsten steeds de onderhavige Algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet (opnieuw) expliciet toepasselijk zijn verklaard en/of ID PRODUKTEN dienaangaande (opnieuw) aan haar informatieplicht heeft voldaan.

Artikel 3 Aanbiedingen en Overeenkomsten

3.1 Alle Aanbiedingen van ID PRODUKTEN, en tevens de daarbij door ID PRODUKTEN verstrekte prijslijsten, brochures en overige gegevens, in welke vorm dan ook, zijn voor ID PRODUKTEN geheel vrijblijvend.

3.2 Indien een vrijblijvend Aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft ID PRODUKTEN het recht het Aanbod binnen 2 Dagen na ontvangst van de Aanvaarding te herroepen.

3.3 Afbeeldingen, catalogi, tekeningen, prijslijsten, brochures en verdere aan of door ID PRODUKTEN verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht en binden ID PRODUKTEN niet.

3.4 ID PRODUKTEN behoudt zich het recht voor om veranderingen aan te brengen in de Producten die zijn afgebeeld in de catalogus, brochures, op de website, et cetera.

3.5 Een Overeenkomst tussen ID PRODUKTEN en Opdrachtgever komt tot stand na Aanbod van ID PRODUKTEN en Aanvaarding van dat Aanbod door Opdrachtgever.

3.6 (Mondelinge) afspraken gemaakt tussen Partijen, na de totstandkoming van de Overeenkomst worden pas van kracht na Schriftelijke bevestiging door beide Partijen.

3.7 In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst is ID PRODUKTEN bevoegd tussenpersonen of derden in te schakelen.

3.8 Afspraken gemaakt met dan wel toezeggingen gedaan door ondergeschikten van ID PRODUKTEN, of tussenpersonen/of derden door ID PRODUKTEN ingeschakeld, binden ID PRODUKTEN slechts indien zij deze afspraken c.q. toezeggingen Schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.

Artikel 4 Prijzen

4.1 De bij het Aanbod opgegeven prijzen of met ID PRODUKTEN overeengekomen prijzen gelden exclusief BTW, DDP (tenzij anders overeengekomen), in de valuta zoals op de aanbieding vermeld en zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende kostenbepalende factoren.

4.2 De prijzen op de website van ID PRODUKTEN zijn leidend, eventuele prijswijzigingen voorbehouden.

4.3 ID PRODUKTEN is gerechtigd te allen tijde de prijzen van de Producten en/of Diensten aan te passen.

4.4 ID PRODUKTEN heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts vanaf bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

Artikel 5 Annuleringen

5.1 Opdrachtgever kan een gegeven Opdracht enkel annuleren met schriftelijke toestemming van ID PRODUKTEN. ID PRODUKTEN kan, bij wijze van uitzondering, een annulering van de Opdracht accepteren. Indien Opdrachtgever een gegeven Opdracht desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan ID PRODUKTEN alle met het oog op de uitvoering van deze Opdracht redelijkerwijs reeds gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, bestellingen bij derden, opslag, provisie e.d.), de werkzaamheden van ID PRODUKTEN en de winstderving door ID PRODUKTEN, te vermeerderen met BTW, aan ID PRODUKTEN te vergoeden, alles onverminderd het recht van ID PRODUKTEN op volledige vergoeding wegens winstderving, alsmede de overige uit de annulering voortvloeiende schade.

5.2 Annulering door de Opdrachtgever dient Schriftelijk te geschieden aan het adres van ID PRODUKTEN.

5.3 ID PRODUKTEN mag om haar moverende redenen een (reeds bevestigde) Opdracht annuleren. ID PRODUKTEN mag in ieder geval een Opdracht annuleren indien (niet-limitatief): (i) er sprake is van een foutieve prijs (kennelijke vergissing), (ii) ID PRODUKTEN de overtuiging heeft de kwaliteit van de uit te voeren Opdracht niet te kunnen waarborgen, (iii) ID PRODUKTEN de overtuiging heeft dat de Opdracht niet aan de verwachting van de Opdrachtgever zal voldoen en (iv) indien ID PRODUKTEN de overtuiging heeft dat de Opdracht discriminerend van aard is en/of niet in overeenstemming is met Auteursrechten en/of maatschappelijke normen en waarden. ID PRODUKTEN zal Schriftelijk kenbaar maken indien zij de Opdracht wil annuleren. Indien Opdrachtgever in de situaties genoemd onder (ii) en (iii) toch uitvoering wenst van de Opdracht, dan vervalt het recht van reclame, retournering en restitutie van de Opdrachtgever.

versie 20220204 3

Artikel 6 Advieswerkzaamheden en productontwikkeling 6.1 ID PRODUKTEN spant zich in, de belangen van Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en desgevraagd adviserend op te treden.

6.2 ID PRODUKTEN spant zich in alle door Opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk te behandelen, ook na beëindiging van de relatie. Zijnerzijds is Opdrachtgever gehouden tot strikte geheimhouding ten aanzien van al hetgeen hem bekend wordt met betrekking tot de onderneming van ID PRODUKTEN, diens Producten en/of Diensten.

6.3 In geval van een Overeenkomst inzake productontwikkeling, adviezen voor toe te passen promotionele Producten, adviezen met betrekking tot creatieve concepten, offertes voor uitgebreide projecten met al dan niet bedrukte Producten, nationale of internationale marktonderzoeken naar specifieke Producten of Productaanvragen van niet concreet omschreven Producten door ID PRODUKTEN, is Opdrachtgever – in alle gevallen welke niet resulteren in daadwerkelijke levering van Producten door ID PRODUKTEN – gehouden de door ID PRODUKTEN verrichte werkzaamheden te vergoeden overeenkomstig het tussen Partijen overeengekomen uurtarief, of bij gebreke daarvan het gebruikelijke tarief dat ID PRODUKTEN hanteert.

Artikel 7 Keuringen Producten

7.1 Indien met Opdrachtgever keuringen zijn overeengekomen, zullen deze keuringen steeds plaats hebben overeenkomstig de overeengekomen of tijdig overeen te komen keuringsmethode, keuringsprocedures en keuringstermijnen of bij gebreke daarvan overeenkomstig de bij ID PRODUKTEN gebruikelijke keuringsmethode, – procedures en – termijnen. Indien er enige vertraging optreedt door het handelen van Opdrachtgever zal de levertermijn aangepast kunnen worden door ID PRODUKTEN.

7.2 Indien ID PRODUKTEN aan Opdrachtgever binnen de overeengekomen termijn, althans tijdig, de datum van de keuring heeft doorgegeven en Opdrachtgever binnen 14 Dagen na dagtekening van deze uitnodiging geen gevolg geeft aan de uitnodiging, worden de Producten (/Diensten) geacht te zijn goedgekeurd.

7.3 ID PRODUKTEN zal gelegenheid worden gegeven om aan opmerkingen en bezwaren van Opdrachtgever ten aanzien van de keuring of beproeving tegemoet te komen, alvorens de Producten (/Diensten) door Opdrachtgever afgekeurd of geweigerd kunnen worden. ID PRODUKTEN dient Schriftelijk op de hoogte te worden gesteld door Opdrachtgever aangaande eventuele opmerkingen en bezwaren van Opdrachtgever betreffende de geleverde Producten (/Diensten) nadat de keuring heeft plaatsgevonden. Indien eventuele opmerkingen en bezwaren niet binnen 14 Dagen na datum van de keuring Schriftelijk worden gemeld aan ID PRODUKTEN, worden de geleverde Producten (/Diensten) geacht te zijn goedgekeurd door Opdrachtgever.

Artikel 8 Leveringen en levertijd

8.1 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient ID PRODUKTEN derhalve Schriftelijk in gebreke te worden gesteld en moet haar een additionele redelijke termijn worden gegund om alsnog tot levering over te gaan voordat zij in verzuim kan komen te verkeren.

8.2 De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:

a. de dag van totstandkoming van de Overeenkomst;

b. de dag van ontvangst door ID PRODUKTEN van de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke;

c. de dag van ontvangst door ID PRODUKTEN van hetgeen volgens de Overeenkomst door Opdrachtgever eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan;

d. de dag na ontvangst van goedkeuring van de drukproef.

8.3 ID PRODUKTEN behoudt zich het recht voor in geval van speciaal ten behoeve van Opdrachtgever bewerkte c.q. samengestelde Producten, maximaal 5% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en te factureren.

8.4 Het in gedeelten zenden van Producten door ID PRODUKTEN is toegestaan, waarbij iedere zending als afzonderlijk zending wordt beschouwd en afzonderlijk betaalbaar is.

8.5 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen zijn, onverminderd het hiervoor omtrent prijzen gestelde, de door ID PRODUKTEN opgegeven prijzen gebaseerd op levering franco inclusief rechten (DDP) tenzij anders overeengekomen, exclusief omzetbelasting en verzekering.

8.6 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen zal levering van Producten DDP plaatsvinden. De Producten worden geacht door ID PRODUKTEN te zijn geleverd en door Opdrachtgever te zijn aanvaard zodra de Producten aan Opdrachtgever worden aangeboden.

8.7 Het moment waarop de zaken aan Opdrachtgever

(levering DDP, tenzij anders overeengekomen) ter beschikking worden gesteld, heeft te gelden als het moment van levering en het moment waarop het risico ten aanzien van de Producten overgaat van ID PRODUKTEN op Opdrachtgever.

8.8 Indien levering van de Producten door Opdrachtgever

wordt geweigerd, gaat onmiddellijk het risico van de Producten over op Opdrachtgever en kan ID PRODUKTEN direct aanspraak maken op betaling. ID PRODUKTEN zal de Producten bewaren voor rekening en risico van Opdrachtgever tot nader order.

8.9 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen zal het

transport plaatsvinden voor risico en rekening van Opdrachtgever, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van ID PRODUKTEN komt.

versie 20220204 4

8.10 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen kiest ID

PRODUCTEN naar beste weten, doch zonder voor deze keuze aansprakelijk te zijn, de wijze van transport en transportmiddelen. De transportkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

8.11 Levering door bezorging op een door Opdrachtgever

aan te wijzen adres, geschiedt slechts indien Partijen vooraf Schriftelijk overeenstemming hebben bereikt over de additionele kosten en voorwaarden die daarmee gepaard gaan.

8.12 De wijze van verpakking, transport, verzending en

dergelijke wordt, tenzij Partijen Schriftelijk anders overeenkomen, door ID PRODUKTEN bepaald, evenwel zonder dat ID PRODUKTEN – behoudens een dwingendrechtelijke verplichting tot schadevergoeding – dienaangaande enige aansprakelijkheid accepteert.

8.13 Indien ID PRODUKTEN een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren Producten kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Het bepaalde in art. 7 is van overeenkomstige toepassing.

8.14 Indien de Producten na het verstrijken van de levertijd

niet door Opdrachtgever zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen en wel voor zijn rekening en risico. ID PRODUKTEN zal de Producten niet eerder dan nadat de additionele kosten van transport en opslag door Opdrachtgever zijn voldaan, aan Opdrachtgever ter beschikking stellen. Indien de Producten 30 Dagen na de oorspronkelijke levering niet door de Opdrachtgever zijn afgenomen, heeft ID PRODUKTEN het recht om na sommatie zich te ontdoen van, of een andere bestemming te geven aan, de Producten. Opdrachtgever zal dienaangaande jegens ID PRODUKTEN geen vordering kunnen instellen. Een eventuele opbrengst daarvan wordt aan Opdrachtgever gecrediteerd onder aftrek van alle daarmee verband houdende kosten, onverminderd het recht van ID PRODUKTEN op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

Artikel 9 Levering van bedrukte Producten

9.1 In geval de Overeenkomst ziet op verkoop en levering van speciaal ten behoeve van Opdrachtgever bewerkte c.q. samengestelde Producten, is Opdrachtgever verplicht tot en verantwoordelijk voor aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal, waaronder logo’s, van goede kwaliteit.

9.2 ID PRODUKTEN is gerechtigd de door Opdrachtgever aangeleverde logo’s, merken en ander beeldmateriaal te verwerken, op te slaan, bewaren en gebruiken.

9.3 ID PRODUKTEN is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef ter goedkeuring aan Opdrachtgever te zenden, indien zulks bij de totstandkoming van de Overeenkomst Schriftelijk door Opdrachtgever is bedongen. In dat geval verplicht ID PRODUKTEN zich uiterlijk vijf weken na de totstandkoming van de Overeenkomst daartoe en na ontvangst van de te reproduceren materialen een drukproef voor te leggen aan Opdrachtgever.

9.4 Goedkeuring door Opdrachtgever van de verstrekte drukproef impliceert dat Opdrachtgever deze heeft gecontroleerd. ID PRODUKTEN is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever onopgemerkte fouten of gebreken van Print indien een goedgekeurde drukproef onverhoopt niet overeenkomt met de wensen van Opdrachtgever. Het wijzigen van een goedgekeurde drukproef is niet mogelijk, tenzij er Schriftelijk een uitzondering wordt gemaakt. (extra) Kosten die gemoeid zijn met de eventuele wijziging zijn voor risico en rekening van Opdrachtgever.

9.5 Alle kosten van het drukwerk of daarmee samenhangend worden afzonderlijk in rekening gebracht conform de in de Overeenkomst te bepalen prijs, tenzij uitdrukkelijk anders Schriftelijk is overeengekomen. Deze kosten worden vermeld op de aan Opdrachtgever verstrekte factuur.

Artikel 10 Garantie en Retouren

10.1 Opdrachtgever is verplicht om de van ID PRODUKTEN afkomstige Producten terstond bij levering op de conformiteit daarvan te controleren. Daarbij behoort Opdrachtgever onder meer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.

10.2 Klachten van Opdrachtgever omtrent het niet beantwoorden aan de Overeenkomst van de door ID PRODUKTEN geleverde Producten en/of Diensten worden door ID PRODUKTEN slechts in behandeling genomen indien en voor zover deze klachten binnen bekwame tijd Schriftelijk bij ID PRODUKTEN zijn ingediend, onder opgave van een beschrijving van de aard van het gebrek, waarbij als bekwame tijd een termijn van 24 uren na levering, althans een termijn van 24 uren na constatering van het gebrek heeft te gelden tot uiterlijk zes maanden na levering der Producten, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft voor klachten op producten. Het vervaltermijn voor klachten op Print is drie maanden.

10.3 Klachten omtrent de berekende prijzen en andere klachten betreffende facturen moeten binnen een redelijke termijn van maximaal 7 Dagen na de factuurdatum Schriftelijk bij ID PRODUKTEN, onder opgave van een beschrijving van de aard van de klacht, worden ingediend welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft. Later ingediende klachten ten aanzien van de berekende prijzen en facturen worden niet geaccepteerd.

10.4 ID PRODUKTEN dient door Opdrachtgever in staat te worden gesteld om bij een klacht in de zin van dit artikel binnen 7 Dagen na de melding daarvan door Opdrachtgever nader onderzoek in te stellen naar de gegrondheid van de klacht bij gebreke waarvan ieder recht op garantie vervalt.

10.5 Klachten worden niet in behandeling genomen, indien:

a. sprake is van geringe afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, materiaal, afmeting, kleur en andere afwijkingen die in de branche toelaatbaar worden geacht;

b. sprake is van een afwijking van het Product van een afbeelding in de catalogus, brochures en ander promotiemateriaal van ID PRODUKTEN;

c. sprake is van een verkeerd en/of ander verwachtingspatroon van Opdrachtgever, terwijl de

versie 20220204 5

Opdracht conform de instructies van Opdrachtgever, zoals neergelegd in de Overeenkomst, is uitgevoerd;

d. sprake is van verkeerd bestelde aantallen, volumes en/of Producten door Opdrachtgever;

e. een defect voortvloeit uit tekening, schets, ontwerp, specificatie, materiaal of informatie verstrekt en/of ter beschikking gesteld door Opdrachtgever;

f. Opdrachtgever het Product zelf heeft gerepareerd, bewerkt of door derden heeft doen repareren of bewerken;

g. Opdrachtgever het Product niet gebruikt conform ter hand gestelde manual en/of gebruiksvoorschriften;

h. het geleverde Product aan abnormale omstandigheden, in de ruimste zin des woords, is blootgesteld, of anderszins onzorgvuldig, dan wel in strijd met de aanwijzingen van ID PRODUKTEN en niet conform het algemeen geldend vakmanschap, is behandeld.

10.6 Het staat ID PRODUKTEN vrij bij gerechtvaardigde

klachten te kiezen tussen het gratis vervangen van de geleverde Producten dan wel het bedrag van geretourneerde Producten te verrekenen door middel van een creditnota onder uitsluiting van enigerlei andere wijze van (aanvullende) schadevergoedingsverplichting, voor zover de klacht is ingediend binnen de garantieperiode, waarbij voor Print een garantieperiode van 3 maanden geldt en voor Producten een garantieperiode van 6 maanden geldt.

10.7 Klachten, al dan niet gerechtvaardigd, ingediend buiten de garantieperiode komen niet voor behandeling aanmerking.

10.8 Retourzendingen kunnen slechts plaatsvinden na

uitdrukkelijke goedkeuring van ID PRODUKTEN en geschieden voor rekening van Opdrachtgever. Voor retourzendingen die niet door schuld zijdens ID PRODUKTEN zijn ontstaan, brengt ID PRODUKTEN een bedrag van 25% van het netto factuurbedrag in rekening (bovenop het originele factuurbedrag); het staat Opdrachtgever vrij te bewijzen dat de werkelijk geleden schade geringer is. Dit laatste is niet van toepassing wanneer de retourzending door ID PRODUKTEN wordt goedgekeurd. Retourzending is voor rekening en risico van Opdrachtgever en impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid voor ID PRODUKTEN.

10.9 Een (door ID PRODUKTEN goedgekeurde) retourzending dient binnen 14 Dagen na ontvangst van de klacht te geschieden. Bewijs van de retourzending dient binnen deze termijn aan ID PRODUKTEN verstrekt te worden.

10.10 In geval van een recall (terugroep actie) is Opdrachtgever verplicht medewerking te verlenen aan de instructies en/of opgelegde procedures van ID PRODUKTEN en/of leveranciers.

10.11 ID PRODUKTEN neemt tegenover Opdrachtgever

uitsluitend de garantie op zich welke is genoemd in de door ID PRODUKTEN verstrekte garantieverklaring uit artikel 10.6 of bij “Brand” artikelen de verstrekte garantie vanuit de leverancier, tenzij Schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen.

10.12 Ter zake van door ID PRODUKTEN gegevens

adviezen, uitgevoerde inspecties en soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie gegeven.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 Zolang Opdrachtgever enige verbintenis jegens ID PRODUKTEN niet volledig is nagekomen blijven geleverde Producten ingevolge artikel 3:92 Burgerlijk Wetboek eigendom van ID PRODUKTEN en wel voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt in dat geval geacht de Producten voor ID PRODUKTEN te houden tot het tijdstip waarop hij zijn verplichtingen jegens ID PRODUKTEN volledig is nagekomen.

11.2 Zolang de eigendom van de Producten niet op

Opdrachtgever is overgegaan, heeft hij niet het recht de Producten op enigerlei wijze te vervreemden, verhuren of bezwaren met een zekerheidsrecht, behoudens en voor zover het de normale uitoefening van het bedrijf betreft, zulks na Schriftelijke toestemming van ID PRODUKTEN, in welk geval Opdrachtgever zijn vordering op derden reeds nu voor alsdan aan ID PRODUKTEN cedeert en aan ID PRODUKTEN op diens eerste verzoek de akte van cessie zal verstrekken. Te harer keuze kan ID PRODUKTEN ook vestiging van een stil pandrecht bij voorbaat verlangen.

11.3 Indien Opdrachtgever haar betalingsverplichtingen niet nakomt, is zij gehouden zonder nadere ingebrekestelling ID PRODUKTEN op eerste verzoek de aan haar in eigendom toebehorende Producten ter beschikking te stellen. Aan ID PRODUKTEN en diens werknemers komt alsdan het recht toe het terrein van Opdrachtgever te betreden om zich het feitelijk bezit van de geleverde Producten te verschaffen.

11.4 Opdrachtgever verplicht zich de belangen van ID PRODUKTEN in verband met het eigendomsvoorbehoud te verzekeren. Opdrachtgever verplicht zich dit belang bij een calamiteit te vergoeden en op eerste verzoek haar vordering op haar assuradeuren aan ID PRODUKTEN te cederen.

Artikel 12 Betaling

12.1 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende lid bepaalde dienen betalingen aan ID PRODUKTEN netto binnen 30 Dagen, tenzij anders Schriftelijk overeengekomen, na factuurdatum te geschieden, welke termijn als fatale termijn te gelden heeft. Nalatigheid van Opdrachtgever ter zake van het afnemen van Producten of reclamering, laat de betalingsverplichting onverlet.

12.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen, hoe ook verricht, van Opdrachtgever in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de onbetaald gelaten facturen.

12.3 Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening door Opdrachtgever zijn zonder uitdrukkelijke Schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan.

12.4 ID PRODUKTEN is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van

versie 20220204 6

de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever te verlangen, waarbij ID PRODUKTEN gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien Opdrachtgever aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van ID PRODUKTEN vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. niet-uitvoering van de Overeenkomst.

12.5 Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen fatale termijn betaalt, is deze automatisch in verzuim en dient deze aan ID PRODUKTEN een rentevergoeding te voldoen gelijk aan de wettelijke handelsrente als bepaald in artikel 6:119a BW.

12.6 De kosten van buitengerechtelijke invordering dient Opdrachtgever die in verzuim is geheel aan ID PRODUKTEN te vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering met een minimale vergoeding van €150,-.

12.7 Indien Opdrachtgever in verzuim geraakt of in geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van Opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling van Opdrachtgever, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van Opdrachtgever, zijn vanaf dat moment alle bij ID PRODUKTEN op Opdrachtgever openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

12.8 Opdrachtgever dient een correct btw-nummer aan ID PRODUKTEN door te geven. In geval een foutief btw-nummer door Opdrachtgever wordt doorgegeven zal Opdrachtgever aansprakelijk zijn voor mogelijke schade die ID PRODUKTEN hierdoor lijdt. ID PRODUKTEN zal zich het recht voorbehouden om de toepasselijke btw door te belasten aan Opdrachtgever met betrekking tot de geleverde Producten/Diensten.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Behoudens grove schuld of opzet van de directie of leidinggevende ondergeschikten van ID PRODUKTEN, is ID PRODUKTEN slechts aansprakelijk voor kosten, schaden of interesten, ontstaan als gevolg van daden of nalatigheid van voornoemde personen of van andere ondergeschikten van ID PRODUKTEN, dan wel van personen door ID PRODUKTEN tot uitvoering van de Overeenkomst gebezigd, tot ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde van de door ID PRODUKTEN geleverde Producten/Diensten in verband waarmee de schade is ontstaan.

13.2 Iedere aansprakelijkheid van ID PRODUKTEN voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, geleden door Opdrachtgever en/of derden, door welke oorzaak ook ontstaan, is uitdrukkelijk uitgesloten.

13.3 Indien Opdrachtgever Producten/Diensten, waaromtrent ID PRODUKTEN hem onder opgave van redenen heeft medegedeeld te twijfelen aan de kwaliteit, doorverkoopt, levert, verpandt of op andere wijze, onder welke titel dan ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een ander overdraagt of te zijner beschikking stelt, is Opdrachtgever verplicht ID PRODUKTEN te vrijwaren voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door, of in verband met door ID PRODUKTEN aan de wederpartij geleverde

Producten/Diensten

13.4 Opdrachtgever is gehouden ID PRODUKTEN te vrijwaren voor alle kosten en schade, waarin ID PRODUKTEN mocht vervallen doordat derden een vordering jegens haar instellen terzake van een feit, waarvoor aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever in deze Algemene voorwaarden is uitgesloten.

13.5 Alle bedingen in deze Algemene voorwaarden en in het bijzonder betreffende de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van ID PRODUKTEN en betreffende de vrijwaring van ID PRODUKTEN voor aanspraken van derden, zijn mede bedongen ten behoeve van diegenen die in dienst zijn van ID PRODUKTEN als wel derden voor wiens handelen dan wel nalaten ID PRODUKTEN aansprakelijk kan zijn.

13.6 Voor zover niet anders uitdrukkelijk Schriftelijk is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen van Opdrachtgever waartoe deze Algemene voorwaarden Opdrachtgever aanleiding geven door het verloop van een jaar sedert leveringsdatum.

Artikel 14 Overmacht

14.1 In geval van een tekortkoming door een van beide Partijen in de nakoming van de Overeenkomst welke tekortkoming aan de tekortkomende partij niet kan worden toegerekend, zal de uitvoering van de Overeenkomst of van het betreffende gedeelte van de Overeenkomst worden opgeschort. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een dergelijke situatie op de hoogte stellen. Eerst indien een dergelijke opschorting 3 maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat deze tenminste 3 maanden zal duren, kan elk van beide Partijen de Overeenkomst per aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder dat Partijen daarbij over en weer tot vergoeding van enige schade gehouden zullen zijn, onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever tot betaling aan ID PRODUKTEN van de tot het moment van ontbinding reeds geleverde goederen.

14.2 Als niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van ID PRODUKTEN wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen:

a. schade tengevolge van natuurrampen en/of stormschade;

b. oorlog, oorlogsgevaar en/of elke andere vorm van gewapend conflict inclusief terrorisme of dreiging daarvan in Nederland en/of andere landen waardoor levering van goederen of grondstoffen wordt belemmerd;

c. werkstakingen, gedwongen bedrijfssluiting, oproer en elke andere vorm van storing en/of belemmering door derden veroorzaakt, waardoor levering van goederen of grondstoffen wordt belemmerd;

d. verlies of beschadiging van goederen bij transport;

e. ziekte van een of meer bezwaarlijk te vervangen werknemers;

f. wetgevende of administratieve maatregelen van overheidswege waardoor leveringen worden belemmerd, hieronder begrepen in- en uitvoerverboden;

versie 20220204 7

g. verbod tot of belemmering van levering aan ID PRODUKTEN opgelegd door organisaties, instellingen, groepen of contractuele vormen van samenwerking, waarbij ID PRODUKTEN is aangesloten of waarvan zij deel uitmaakt;

h. gebrek en/of storingen in middelen van vervoer,

productieapparatuur of energievoorzieningen;

i. brand of ongevallen in het bedrijf van ID PRODUKTEN;

j. niet of niet tijdige levering aan ID PRODUKTEN door toeleveranciers;

k. stagnatie in aanvoer van goederen, grondstoffen en/of energie;

l. epidemie en/of Pandemie.

14.3 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten,

heeft ID PRODUKTEN ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van Opdrachtgever op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de Opdrachtgever dit Schriftelijk mede te delen.

14.4 Indien ID PRODUKTEN in het geval van overmacht al

gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dient Opdrachtgever de voor dit deel verschuldigde prijs te voldoen aan ID PRODUKTEN.

Artikel 15 Beëindiging

15.1 Een Overeenkomst eindigt met de volbrenging daarvan, of op een door Partijen nadrukkelijk bepaald tijdstip.

15.2 Indien Opdrachtgever met tijdige betaling binnen de fatale termijn of nakoming van andere verplichtingen jegens ID PRODUKTEN in gebreke blijft, is ID PRODUKTEN na voorafgaande Schriftelijke ingebrekestelling met een termijn van 14 Dagen, behoudens in de gevallen waarin de Overeenkomst of de Algemene voorwaarden een duidelijke fatale termijn voor nakoming bevatten, in welk geval het navolgende onmiddellijk geldt, bevoegd de Overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht van ID PRODUKTEN op volledige vergoeding van kosten, schade en interesten.

15.3 Eenzelfde bevoegdheid als in art. 15.2 komt ID PRODUKTEN maar zonder het vereiste van ingebrekestelling toe indien door Opdrachtgever voorlopige surseance van betaling is aangevraagd dan wel het faillissement van haar is aangevraagd of beslag op goederen van haar wordt gelegd, in geval van stakingen of liquidatie van diens onderneming dan wel in die gevallen waarin naar het oordeel van ID PRODUKTEN sprake is van verminderde kredietwaardigheid van Opdrachtgever.

Artikel 16 Geheimhouding en Intellectuele eigendomsrechten

16.1 Alle informatie, in de ruimste zin des woords, waaronder mede doch niet uitsluitend te verstaan bedrijfsinformatie die gericht is op specifieke kenmerken van het Product/de Dienst of bedrijf van ID PRODUKTEN (werkproces, procedé en prijsstelling), die door ID PRODUKTEN aan Opdrachtgever wordt verstrekt in het kader van onderhandelingen of de Overeenkomst is strikt persoonlijk en vertrouwelijk.

16.2 Monden onderhandelingen tussen Partijen niet uit in een Overeenkomst, dan zal Opdrachtgever niet gerechtigd zijn om op enige wijze gebruik te maken van de door ID PRODUKTEN aangeleverde informatie, in de ruimste zin des woords en zal Opdrachtgever alle informatie en alle gegevensdragers, in de ruimste zin des woords, alsmede de afbeeldingen, tekeningen, schetsen, foto’s, prototypes, maquettes, moodboards, enzovoorts aan ID PRODUKTEN zo spoedig mogelijk retourneren en alle daarvan gemaakte kopieën per direct vernietigen.

16.3 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot van ID PRODUKTEN afkomstige verstrekte stukken zoals tekeningen, schetsen, schema’s, monsters, modellen, gereedschap, foto’s, ontwerpen, werkwijzen, presentaties, adviezen, afbeeldingen, prototypes, maquettes, moodboards, drukwerk, bestanden, websites, brochures, catalogussen enzovoorts, die door ID PRODUKTEN worden gehanteerd blijven, ook indien zij aan Opdrachtgever ter hand worden gesteld en ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde derden, geestelijk en fysiek eigendom van ID PRODUKTEN en mogen derhalve behoudens voorafgaande Schriftelijke toestemming van ID PRODUKTEN, voor geen ander doel dan uitvoering van de Overeenkomst tussen ID PRODUKTEN en Opdrachtgever gebruikt worden.

16.4 Onverminderd het overige in deze Algemene voorwaarden bepaalde behoudt ID PRODUKTEN zich de rechten en bevoegdheden voor die ID PRODUKTEN toekomen op grond van de Auteurswet.

16.5 De uitoefening van voormelde rechten van intellectuele eigendom – openbaarmaking, overdracht, verveelvoudiging, verspreiding van gegevens daaronder begrepen, alles in de ruimste zin des woords – is zowel tijdens als na uitvoering van de Overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan ID PRODUKTEN voorbehouden.

16.6 Opdrachtgever vrijwaart ID PRODUKTEN voor aanspraken van derden betreffende intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot zaken, logo’s, beeldmerken, e.d. die afkomstig zijn van Opdrachtgever.

16.7 ID PRODUKTEN verstrekt Opdrachtgever een gebruikerslicentie ten aanzien van haar adviezen conform de overeengekomen bestemming.

16.8 ID PRODUKTEN is gerechtigd om, vanaf het moment van het leveren van de Producten, ontwerpen, werkwijzen, presentaties, adviezen, modellen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, foto’s, prototypes, maquettes, moodboards, drukwerk, bestanden, websites, brochures en catalogussen en dergelijke, deze te gebruiken ten behoeve van haar portfolio, publiciteit en promotie, alsmede om deze bij exposities tentoon te stellen.

16.9 Informatie die de Opdrachtgever verstrekt aan ID PRODUKTEN blijft eigendom van de Opdrachtgever. ID PRODUKTEN heeft een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de Opdracht en alles dat daarmee samenhangt, inclusief (externe) reclame-uitingen. Dat gebruiksrecht geldt voor onbepaalde tijd en dus ook na beëindiging van de Overeenkomst.

versie 20220204 8

De onderstaande bepalingen van artikel 17 zijn alleen van toepassing in het geval dat ID PRODUKTEN een Overeenkomst (op afstand) sluit met een Opdrachtgever/Consument en werken aanvullend c.q. vervangend ten aanzien van de voorgaande bepalingen van deze Algemene voorwaarden.

Artikel 17 Consumentenbeding

17.1 Indien ID PRODUKTEN Producten of Diensten verkoopt en/of levert aan een Opdrachtgever/Consument gelden sommige algemene bepalingen en definities niet en gelden er aangepaste voorwaarden. In het bijzonder gaat het om de navolgende bepalingen. Daarnaast wordt er in deze Algemene voorwaarden verstaan onder:

• “Bedenktijd”: de termijn van 14 Dagen waarbinnen Opdrachtgever/Consument kosteloos en zonder opgave van reden gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht, tenzij de Overeenkomst ziet op het leveren van Producten die gemaakt worden volgens de specificaties van de Opdrachtgever/Consument.

• “Herroepingsrecht”: de mogelijkheid voor Opdrachtgever/Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand.

17.2 Aanbod

1. Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten en/of Diensten en de kenmerken daarvan. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door Opdrachtgever/Consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het Aanbod binden ID PRODUKTEN niet.

2. Elk Aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Opdrachtgever/Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de Aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

• de totale prijs van de Producten en/of Diensten;

• alle extra vracht-, leverings- of portokosten;

• de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

• de termijn voor Aanvaarding van het Aanbod, dan wel de termijn waarbinnen ID PRODUKTEN de prijs garandeert;

• de wijze van betaling, levering, uitvoering, de termijn waarbinnen ID PRODUKTEN zich verbindt de zaak te leveren of de Diensten te verlenen;

• de kosten voor het gebruik van middelen voor communicatie op afstand voor het sluiten van de Overeenkomst wanneer deze kosten op een andere grondslag dan het basistarief worden berekend;

• de manier waarop Opdrachtgever/Consument, voor het sluiten van de Overeenkomst, de door hem in het kader van de Overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

• de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de Overeenkomst kan worden gesloten;

17.3 De Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van Aanvaarding door Opdrachtgever/Consument van het Aanbod.

2. Indien Opdrachtgever/Consument het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt ID PRODUKTEN onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de Aanvaarding van het Aanbod. Zolang de ontvangst van deze Aanvaarding niet door ID PRODUKTEN is bevestigd, kan Opdrachtgever/Consument de Overeenkomst ontbinden.

3. ID PRODUKTEN kan zich – binnen de wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Opdrachtgever/Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die omstandigheden die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien ID PRODUKTEN op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4. ID PRODUKTEN zal bij de uitvoering van de Overeenkomst aan Opdrachtgever/Consument in het bijzonder de volgende informatie, Schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door Opdrachtgever/Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen c.q. de Opdracht bevestigen:

• alle informatie genoemd onder punt 2 van artikel 17.2 van deze Algemene voorwaarden, tenzij deze informatie al aan de Opdrachtgever/Consument is verstrekt vóór de totstandkoming van de Overeenkomst;

• het bezoekadres van de vestiging van ID PRODUKTEN waar de Opdrachtgever/Consument met klachten terecht kan;

• informatie betreffende garanties en bestaande service na het sluiten van de Overeenkomst.

5. Artikel 3.2 van de Algemene voorwaarden komt hiermee te vervallen, dan wel de bovenstaande bepaling geldt aanvullend – binnen de wettelijke kaders – bij artikel 3 van deze Algemene voorwaarden, indien ID PRODUKTEN een Overeenkomst op afstand sluit met een

Opdrachtgever/Consument.

17.4 Prijzen

1. Gedurende de in het Aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten en/of Diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

2. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst heeft

versie 20220204 9

Opdrachtgever/Consument het recht de Overeenkomst te ontbinden.

3. De bovenstaande bepaling geldt aanvullend bij artikel 4 van deze Algemene voorwaarden, indien ID PRODUKTEN een Overeenkomst op afstand sluit met een Opdrachtgever/Consument.

17.5 Levering

1. Als plaats van levering geldt het adres dat Opdrachtgever /Consument aan ID PRODUKTEN kenbaar heeft gemaakt.

2. ID PRODUKTEN zal geaccepteerde Opdrachten met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 Dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een Opdracht niet dan slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Opdrachtgever/Consument hiervan uiterlijk binnen 30 Dagen nadat hij de Opdracht heeft geplaatst bericht. Opdrachtgever/Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding, nadat Opdrachtgever/ Consument eerst ID PRODUKTEN een herinnering heeft gestuurd en haar in gebreke heeft gesteld.

3. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal ID PRODUKTEN het bedrag dat Opdrachtgever/Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 Dagen na ontbinding terugbetalen.

4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij ID PRODUKTEN tot het moment van levering aan Opdrachtgever/Consument of een vooraf aangewezen aan ID PRODUKTEN bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien Opdrachtgever/Consument zelf een vervoerder kiest, gaat het risico van ID PRODUKTEN over op de vervoerder, dan wel Opdrachtgever/Consument, als hij het Product overdraagt aan de vervoerder.

5. Artikelen 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 8.9, 8.10 en 8.11 van de Algemene voorwaarden komen hiermee te vervallen, dan wel de bovenstaande bepaling geldt aanvullend bij artikel 8 van deze Algemene voorwaarden, indien ID PRODUKTEN een Overeenkomst op afstand sluit met een

Opdrachtgever/Consument.

17.6 Herroepingsrecht

1. Uitgangspunt is dat de van ID PRODUKTEN afkomstige Producten aan de Overeenkomst beantwoorden en deugdelijk zijn. Opdrachtgever/Consument heeft hier recht op.

2. Bij de aankoop van Producten en/of Diensten op afstand heeft Opdrachtgever/Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 Dagen. Deze Bedenktijd gaat in op: (a) de dag na ontvangst van het Product door Opdrachtgever/Consument (of een vooraf door Opdrachtgever/Consument aangewezen, aan ID PRODUKTEN bekend gemaakte, vertegenwoordiger), of

(b) de dag waarop Opdrachtgever/Consument (of een door deze aangewezen derde, die niet de vervoerder is) het laatste Product heeft ontvangen, indien Opdrachtgever/ Consument in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, of (c) de dag waarop Opdrachtgever/Consument (of een door deze aangewezen derde, die niet de vervoerder is) de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen, indien de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen. Van het Herroepingsrecht kan eveneens reeds gebruik worden gemaakt voordat de levering heeft plaatsgevonden.

3. Het Herroepingsrecht voor Opdrachtgever/Consument geldt niet voor Producten die door ID PRODUKTEN tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van Opdrachtgever/Consument, die duidelijk persoonlijk van aard zijn en/of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. De bepaling geldt aanvullend bij de bepalingen van artikel 9 Levering van bedrukte Producten.

4. Bij de Overeenkomst tot het leveren van Diensten geldt het Herroepingsrecht niet indien ID PRODUKTEN met uitdrukkelijke voorafgaande instemming c.q. op verzoek van Opdrachtgever/Consument voor het verstrijken van de Bedenktijd zijn werkzaamheden reeds heeft aangevangen, dan wel Opdrachtgever/Consument heeft verklaard afstand te doen van het Herroepingsrecht zodra ID PRODUKTEN de Overeenkomst is nagekomen. Ziet de gesloten Overeenkomst toe op het verrichten van Diensten, dan geldt het Herroepingsrecht 14 Dagen vanaf de dag waarop de Overeenkomst is gesloten.

5. Tijdens de Bedenktijd zal Opdrachtgever/Consument zorgvuldig omgaan met het Product en al hetgeen daarbij is geleverd. Hij zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. Opdrachtgever/Consument moet de aard, kenmerken en werking van het Product kunnen beoordelen, zodat verpakkingen e.d. mogen worden verwijderd. Opdrachtgever/Consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van het Product als een behandeling daarvan tijdens de Bedenktijd verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking daarvan vast te stellen.

6. Opdrachtgever/Consument die gebruik wil maken van het

Herroepingsrecht is verplicht dit tijdig kenbaar te maken bij ID PRODUKTEN door middel van een daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring.

7. ID PRODUKTEN zal de ontvangst van de verklaring als vermeld in het vorige lid, onverwijld aan Opdrachtgever/Consument bevestigen.

8. Indien Opdrachtgever/Consument van zijn

Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ID PRODUKTEN , binnen 14 Dagen nadat hij heeft verklaard gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht, retourneren, conform de door ID PRODUKTEN verstrekte redelijke en duidelijke instructies, dan wel zal

versie 20220204 10

Opdrachtgever/Consument aantonen dat het Product is teruggezonden conform de door ID PRODUKTEN verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

9. Indien Opdrachtgever/Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending van het Product voor zijn rekening.

10. Binnen 14 Dagen na de verklaring van

Opdrachtgever/Consument zal ID PRODUKTEN, indien

Opdrachtgever/Consument de koopprijs van het Product reeds had voldaan, de koopprijs (inclusief de leveringskosten) terugbetalen via hetzelfde betaalmiddel als eerder door Opdrachtgever/Consument werd gebruikt, behoudens de uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever/Consument om dit op een andere wijze te doen.

11. Maakt Opdrachtgever/Consument binnen de Bedenktijd geen gebruik van het Herroepingsrecht, dan wordt de Overeenkomst definitief.

12. Artikelen 3.2, 5.1 en10.2 van de Algemene voorwaarden komen hiermee te vervallen, dan wel de bovenstaande bepaling geldt aanvullend bij artikelen 3, 5 en 10 van deze Algemene voorwaarden, indien ID PRODUKTEN een overeenkomst op afstand sluit met een Opdrachtgever/Consument.

Artikel 18 Boetebeding

18.1 Voor iedere inbreuk op de artikelen 7.1, 11.2 en 16 van deze Algemene voorwaarden en de daarin genoemde verplichtingen, verbeurt Opdrachtgever aan ID PRODUKTEN een onmiddellijke, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, opeisbare, niet voor verrekening of matiging vatbare boete van € 950,– per overtreding, te vermeerderen met € 100,– voor iedere Dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van ID PRODUKTEN op volledige vergoeding van de schade ten gevolge van de inbreuk door Opdrachtgever en het recht van ID PRODUKTEN om nakoming te vorderen.

Artikel 19 Derde en overdracht

19.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd om de Overeenkomst of een of meer van haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van ID PRODUKTEN. Een beperking van de overdraagbaarheid van vorderingsrechten zoals genoemd in dit artikel heeft naast verbintenisrechtelijke werking ook goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 BW.

19.2 Het is ID PRODUKTEN toegestaan (geheel of gedeeltelijk) haar rechten en plichten uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde partij. Door het sluiten van de Overeenkomst heeft Opdrachtgever zich op voorhand akkoord verklaard voor een dergelijke overdracht en zal Opdrachtgever alle medewerking daaraan verlenen (ex artikel 6:159 BW).

Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1 Op alle onderhandelingen en Overeenkomsten met ID PRODUKTEN, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20.2 Alle geschillen tussen Opdrachtgever en ID PRODUKTEN worden beslist door de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord Nederland, locatie Groningen, tenzij een andere Nederlandse rechter op grond van dwingend recht bevoegd is.

20.3 Het Weens koopverdrag (CISG) gesloten op 11 april 1980 te Wenen is niet van toepassing.

Artikel 21 Identiteit van ID PRODUKTEN 1. Naam ondernemer:

A.E.Waterman h/o ID PRODUKTEN

2. Handelsnaam: ID PRODUKTEN

3. Vestigingsadres: de Waard 93, 9734 CW Groningen (Nederland)

4. Telefoonnummer: + 31 (0) 650570618

5. E-mailadres: info@idprodukten.nl

6. KvK nummer : 87452413 Groningen

7. BTW-identificatienummer: Op aanvraag

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven