Home

Missie van ID Produkten

Missie ID Produkten is een fullservice relatiegeschenken, promotieartikelen importeur en groothandel onze missie richt zich op duurzaamheid en recycling. Ons bedrijf levert duurzame en recyclebare producten aan het bedrijfsleven in Nederland (B2B). Door duurzame relatiegeschenken te geven, kan er gemakkelijk op een goede manier worden omgegaan met het thema en de missie duurzaamheid binnen het bedrijf en kan de afvalberg worden verminderd. Relatiegeschenken worden vaak gebruikt bij gelegenheden zoals openingen van nieuwe vestigingen, jubilea, beurzen of als kerstcadeau. Bedrijven kiezen vaak voor relatiegeschenken met hun eigen logo of naam erop om zo de naamsbekendheid te vergroten. Het geven van relatiegeschenken kan ook bijdragen aan de klanttevredenheid en loyaliteit. Bij ID Produkten hoeft u zich geen zorgen te maken of een product wel duurzaam is of valt te recyclen, dit hebben wij namelijk al voor u uitgezocht. Ons bedrijf streeft ernaar om duurzame en recyclebare producten te bieden aan het bedrijfsleven. Zo kunt u als bedrijf op een gemakkelijke en goede manier omgaan met het thema duurzaamheid binnen uw organisatie. Kortom, wilt u als bedrijf duurzame en recyclebare relatiegeschenken en promotieartikelen geven? Dan bent u bij ID Produkten aan het juiste adres. Wij bieden een breed scala aan duurzame producten die geschikt zijn voor elke branche en gelegenheid.

Missie van ID Produkten Lees bericht »

Privacy verklaring

PRIVACY STATEMENT Inleiding Dit is het Privacy statement van de eenmanszaak ID Produkten te Groningen (hierna te noemen: “ID Produkten”), houder van de websites: – www.idprodukten.nl – www.idproducten.nl   ID Produkten is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van haar website van groot belang is voor de uitvoering van haar dienstverlenende activiteiten. ID Produkten hecht er grote waarde aan dat de persoonlijke informatie die de gebruiker van de website aan haar verschaft vertrouwelijk, behoorlijk en zorgvuldig wordt behandeld, verwerkt, beheerd en beveiligd. ID Produkten houdt zich hierbij aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door zijn persoonsgegevens achter te laten op de website van ID Produkten, wordt de gebruiker geacht akkoord te gaan met de verwerking daarvan overeenkomstig dit Privacy statement. Verwerking persoonsgegevens In het kader van haar dienstverlening, wanneer u als bezoeker van de website informatie (bijvoorbeeld een catalogus) aanvraagt, producten of diensten bestelt, zich inschrijft voor de nieuwsbrief, een vraag stelt, een opmerking of suggestie plaatst of anderszins contact heeft met ID Produkten (zoals telefonisch of schriftelijk), raakt ID Produkten bekend met uw (persoons)gegevens, waaronder: (bedrijfs)naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en (mobiel) telefoonnummer. We kunnen daarnaast informatie verzamelen die je via social media met ons deelt, als je ons liket, meedoet aan een actie of contact met ons zoekt. In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan ID Produkten, kunnen wij gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over je gebruik van onze website(s) door middel van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van cookies door ID Produkten klikt u hier. Het gaat hierbij om gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat je gebruikt om de website en sociale media van ID Produkten te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik onze website, zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. Ook bekijken we hoe goed onze nieuwsbrief gelezen wordt door het bijhouden van ‘opens en clicks’. ID Produkten verwerkt de door haar verkregen persoonsgegevens met het doel waartoe deze zijn verkregen, te weten om een overeenkomst voor te bereiden en/of uit te voeren, een verzoek om informatie over haar diensten en/of producten te verwerken, een bestelling af te wikkelen, een catalogus of offerte toe te zenden, een account aan te maken voor de “Uw Account” omgeving, of te reageren op een vraag, opmerking of suggestie. Daarnaast gebruikt ID Produkten de persoonsgegevens om haar dienstverlening te verbeteren en om u op de hoogte te houden van haar activiteiten, (nieuwe) producten en diensten. Hierbij tracht ID Produkten rekening te houden met uw voorkeuren en aankoopgedrag. Overigens, voor de bezoeker die nog niet eerder een overeenkomst met ID Produkten heeft gesloten, heeft te gelden dat onze nieuwsbrief enkel zal worden ontvangen indien de bezoeker zich hiervoor inschrijft. Indien u niet (langer) aanbiedingen of informatie van ID Produkten wilt ontvangen, dan kunt u dit te allen tijde aangeven, via de afmeldlink in de nieuwsbrief of door een brief te sturen naar ID Produkten, de Waard 93,9734 CW Groningen, dan wel een e-mailbericht aan info@idprodukten.nl. Soms worden Persoonsgegevens door ID Produkten gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houden wij onze database up-to-date. ID Produkten verstrekt de door haar verkregen persoonsgegevens enkel en alleen aan derden als zij dit ter uitvoering en verbetering van haar dienstverlening en de overeenkomsten noodzakelijk acht. Deze partijen wordt verboden om de persoonsgegevens voor eigen doeleinden aan te wenden. ID Produkten heeft alle nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om de door haar verkregen persoonsgegevens te beschermen. Ten aanzien van de persoonsgegevens die ID Produkten (mogelijk) verkrijgt door middel van Google (Universal) Analytics geldt dat Google deze bewerkt en eveneens voor eigen doeleinden mag gebruiken, waarbij Google zich heeft gecommitteerd aan vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. U vindt hierover meer informatie in ons cookiebeleid. Rechten van de gebruiker Indien u zich wilt verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, deze gegevens wilt inzien, afschermen, aanvullen, corrigeren, verwijderen, of overdragen, kan daartoe contact worden opgenomen met ID Produkten. Op uw verzoek zullen de persoonsgegevens worden verwijderd. Voormelde rechten op verzet, inzage, afscherming, aanvulling, correctie, overdraagbaarheid, of verwijdering kunnen zowel online (via privacy@idprodukten.nl) als op het fysieke adres van ID Produkten worden uitgeoefend en aanvragen dienaangaande worden onverwijld door ID Produkten in behandeling genomen. Bewaartermijn Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard, in een vorm die het mogelijk maakt om u te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hiervoor omschreven doeleinden, tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt. Beveiliging ID Produkten spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking. Persoonsgegevens worden beveiligd via een firewall tussen het internet en de website van ID Produkten en een firewall op haar server. Aansprakelijkheid ID Produkten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, die verband houdt met de behandeling, verwerking, het beheer, de beveiliging van de persoonsgegevens, waaronder de aantasting, foutieve bewerking, verdwijning of openbaarmaking daarvan.  Verwijzingen naar andere websites Op de website van ID Produkten kunt u een aantal links naar andere websites aantreffen. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan ID Produkten geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop deze organisaties omgaan met uw persoonsgegevens. Wij raden u om die reden nadrukkelijk aan om ook het privacy statement van deze websites te raadplegen. ID Produkten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die (mede) ontstaat door de verwerking, het beheer en/of beveiliging in verband met die andere websites. Wijzigingen ID Produkten behoudt zicht het recht voor om aanpassingen c.q. wijzigingen aan te brengen in het Privacy statement. Elke aanpassing c.q. wijziging zal door ID Produkten op haar website worden gepubliceerd. Controleert u daarom regelmatig het Privacy statement van ID Produkten. Klacht Wij helpen je natuurlijk ook graag als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een

Privacy verklaring Lees bericht »

Leveringsvoorwaarden volledige versie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ID PRODUKTEN – versie 20220204 ID PRODUKTEN is een handelsnaam, gevestigd te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen 87452413. Artikel 1 Definities In deze Algemene voorwaarden worden de navolgende definities gebruikt (waar enkelvoud wordt tevens meervoud bedoeld): 1.1″Aanbod”: door ID PRODUKTEN aangeboden Producten en/of Diensten, kwalificeerbaar als de eenzijdige rechtshandeling van aanbod in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek. 1.2 “Aanvaarding”: de acceptatie door Opdrachtgever van het Aanbod van ID PRODUKTEN, kwalificeerbaar als de eenzijdige rechtshandeling van aanvaarding in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek, ten gevolge waarvan er een Overeenkomst in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek tot stand komt. Deze Aanvaarding behoeft niet Schriftelijk te geschieden. 1.3 “Algemene voorwaarden”: de meest recente versie van de onderhavige Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van ID PRODUKTEN. 1.4 “Dag”: kalenderdag. 1.5 “Dienst”: door ID PRODUKTEN aangeboden, dan wel geleverde Diensten, waaronder begrepen adviezen en dienstverlening voor (particulieren) webshop. 1.6 “DDP”: ID PRODUKTEN levert franco inclusief rechten (conform Incoterms 2020). Op het moment van levering bij Opdrachtgever het risico ten aanzien van de Producten over. 1.7 Handelsnaam “ID PRODUKTEN”: leverancier van onder andere relatiegeschenken en promotionele artikelen, ingeschreven in het Nederlandse handelsregister van de KVK, de gebruiker van deze Algemene voorwaarden. 1.8 “Incoterms”: internationale leveringsvoorwaarden (International Commercial Terms) ontwikkeld en gepubliceerd door de International Chamber of Commerce (ICC) the world business organization. Beschikbaar op: www.iccwbo.org. Voor uitleg van handelstermen in deze Algemene voorwaarden en de Overeenkomst is de meest recente editie van de Incoterms zoals uitgegeven door de ICC bepalend. 1.9 “Opdracht”: een Opdracht c.q. order welke door Opdrachtgever wordt verstrekt aan ID PRODUKTEN inzake de levering van Producten en/of Diensten die door ID PRODUKTEN worden aangeboden. 1.10 “Opdrachtgever”: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die een Opdracht c.q. order aan ID PRODUKTEN verstrekt, dan wel haar Aanbod accepteert inzake de levering van Producten en/of Diensten die door ID PRODUKTEN worden aangeboden. 1.11 “Opdrachtgever zijnde Consument”: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst (op afstand) aangaat met ID PRODUKTEN, dan wel hiertoe voornemens is (hierna tevens te noemen: “Opdrachtgever/Consument”). 1.12 “Overeenkomst”: koopovereenkomst en/of overeenkomst van opdracht en/of overeenkomst van aanneming van werk en/of Overeenkomst op afstand gesloten tussen Partijen. 1.13 “Overeenkomst op afstand”: een Overeenkomst waarbij in het kader van een door ID PRODUKTEN georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten en/of Diensten, zonder de fysieke aanwezigheid van Partijen, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. 1.14 “Partijen”: ID PRODUKTEN en Opdrachtgever. 1.15 “Product”: door ID PRODUKTEN aangeboden, dan wel geleverde relatiegeschenken en andere door ID PRODUKTEN aangeboden artikelen en zaken, waaronder begrepen creatieve uitingen. 1.16 “Print”: Decoratie van Product in opdracht van Opdrachtgever. 1.17 “Schriftelijk”: per post of e-mail bericht. Artikel 2 Toepasselijkheid 2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ID PRODUKTEN gedane Aanbiedingen, haar offertes, opdrachtbevestigingen, aanvragen, alle onderhandelingen tussen ID PRODUKTEN en Opdrachtgever en op alle door ID PRODUKTEN gesloten, dan wel nog te sluiten Overeenkomsten met Opdrachtgever alsmede op de uitvoering daarvan. Deze Algemene voorwaarden gelden tevens ten behoeve van door ID PRODUKTEN ingeschakelde derden. 2.2 Opdrachtgever verklaart uiterlijk ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst een exemplaar van deze Algemene voorwaarden – in hard copy of digitaal – van ID PRODUKTEN te hebben ontvangen. 2.3 Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, zal voor de Overeenkomst op afstand, de tekst van de Algemene voorwaarden langs elektronische weg aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door Opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 2.4 Van de Algemene voorwaarden afwijkende bedingen binden ID PRODUKTEN slechts na Schriftelijke akkoordbevinding van ID PRODUKTEN en alleen voor de Overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft. De overige bepalingen van de Algemene voorwaarden blijven onverkort van kracht. 2.5 Verwijzing van Opdrachtgever naar de toepasselijkheid van haar eigen voorwaarden wordt door ID PRODUKTEN uitdrukkelijk afgewezen, tenzij zulks – voor elk geval afzonderlijk – uitdrukkelijk Schriftelijk is overeengekomen. 2.6 ID PRODUKTEN behoudt zich het recht voor om de tekst van deze Algemene voorwaarden te allen tijde te herzien en zal Opdrachtgever van wijzigingen op de hoogte houden. 2.7 Bij strijdigheid tussen de tekst van de Algemene voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst. versie 20220204 2 2.8 Indien ID PRODUKTEN op enig moment haar rechten uit de Overeenkomst en/of de Algemene voorwaarden niet (onverwijld) uitoefent, laat dit onverlet haar recht en mogelijkheid om dit in de toekomst om haar moverende redenen (alsnog) te doen. 2.9 Indien een van de bepalingen uit de Overeenkomst, dan wel deze Algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zullen de Overeenkomst en Algemene voorwaarden voor het overige onverkort blijven gelden. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging overeen te komen, welke bepaling zoveel als mogelijk in overeenstemming dient te zijn met het doel en de strekking van de nietige of de vernietigde bepaling. 2.10 Indien ID PRODUKTEN met Opdrachtgever meer dan eenmaal Overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende Overeenkomsten steeds de onderhavige Algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet (opnieuw) expliciet toepasselijk zijn verklaard en/of ID PRODUKTEN dienaangaande (opnieuw) aan haar informatieplicht heeft voldaan. Artikel 3 Aanbiedingen en Overeenkomsten 3.1 Alle Aanbiedingen van ID PRODUKTEN, en tevens de daarbij door ID PRODUKTEN verstrekte prijslijsten, brochures en overige gegevens, in welke vorm dan ook, zijn voor ID PRODUKTEN geheel vrijblijvend. 3.2 Indien een vrijblijvend Aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft ID PRODUKTEN het recht het Aanbod binnen 2 Dagen na ontvangst van de Aanvaarding te herroepen. 3.3 Afbeeldingen, catalogi, tekeningen, prijslijsten, brochures en verdere aan of door ID PRODUKTEN verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht en binden ID PRODUKTEN niet. 3.4 ID PRODUKTEN behoudt zich het recht voor om veranderingen aan te brengen in de Producten die zijn afgebeeld in de catalogus, brochures, op de website, et cetera. 3.5 Een Overeenkomst

Leveringsvoorwaarden volledige versie Lees bericht »

Leveringsvoorwaarden relatiegeschenken ID Produkten

Onze volledige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden kunt u via deze link inzien:  Leveringsvoorwaarden volledig voor de levering van relatiegeschenken en promotieartikelen door ID Produkten relatiegeschenkenbedrijf ALGEMENE VOORWAARDEN IN HET KORT Onze algemene voorwaarden, de belangrijkste zaken in één oogopslag. Wij zijn importeur en groothandelaar van promotionele producten. ID Producten is een internationale importeur en groothandelaar met zeer veel ervaring in de productie van promotionele producten. Onze adresgegevens in Nederland: ID Produktende Waard 939734 CW GroningenEigenaar: Erik WatermanTelefoon: +31 (0)650570618 E-mail: info@idprodukten.nlOnline: www.idprodukten.nlIngeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen 87452413 Bestellen via de website, telefoon, e-mail of via een persoonlijk bezoek van onze vertegenwoordiger De artikelen op onze website zijn inclusief één kleur opdruk en inclusief instelkosten voor de opdruk. Maar u kunt ook zonder opdruk of met meerkleuren opdruk bij ons bestellen tegen andere voorwaarden. Bel of e-mail ons en we helpen u graag verder met informatie over onze producten en de opdruk. U kunt eenvoudig bij ons bestellen via e-mail, telefoon of online hierna wordt uw order altijd door ons schriftelijk via e-mail bevestigt.  Hulp bij het kiezen van de juiste producten? Op onze website zijn verrassende producten en ideeen te vinden en geven u de juiste inspiratie. Omdat we ons assortiment voortdurend vernieuwen met verrassende nieuwe producten verandert ook telkens de productinformatie. Heeft u vragen? bel ons, we helpen u graag verder! Telefoon 06-50570618. Een voorbeeld van een product bestellen Om uw keuze voor het juiste promotionele artikel gemakkelijker te maken kunt u bij ons een voorbeeld bestellen. Deze kunt u via e-mail bij ons aanvragen via info@idproducten.nl Een voorbeeld van het product wordt u toegestuurd en u ontvangt hierover een factuur. Het product voldoet aan uw wensen en u gaat over tot de totale bestelling dan worden de kosten van het voorbeeld product van uw totale factuur afgetrokken. Ingeval het product niet voldoet dan vragen wij u om de kosten van het voorbeeld product te betalen. En als u dit wilt dan zullen we u een alternatief product aanbieden die beter bij uw doel past. Bel ons, we helpen u graag verder! Telefoon 06-50570618. Geen verborgen extra kosten, exclusief verzendkosten en exclusief Btw Op de website van ID Producten bieden wij producten aan inclusief de kosten van opdruk in 1 kleur op het product en inclusief de bijbehorende instelkosten voor de opdruk. Vanzelfsprekend is het mogelijk om het product zonder opdruk of met meerkleuren opdruk te bestellen tegen andere voorwaarden. Heeft uw bestelling een orderwaarde boven € 200,00 exclusief btw, dan verzenden wij uw order gratis naar één adres in Nederland. Alle genoemde productprijzen zijn exclusief btw, in digitale media en drukwerk zoals op onze website, in catalogi en product sheets en vermeld in de Euro valuta. Wij werken met een minimum afname en deze hoeveelheid verschilt per product, bij de product details kunt u de minimum afname voor het desbetreffende product terug vinden. Factuur en betaling Wanneer u een bestelling via de website bij ons plaatst vragen wij u om een account aan te maken en uw klantgegevens in te voeren. Bestelt u via telefoon of e-mail dan maken wij een klantenaccount voor u aan. U ontvang van ons via de e-mail het overzicht van uw bestelde artikelen en u ontvangt van ons een e-mail met de betaalgegevens. Graag ontvangen we het door u te betalen bedrag op het bankrekeningnummer zoals genoemd in de e-mail. Zodra wij uw betaling hebben ontvangen zal uw order onmiddellijk in productie worden genomen. Persoonlijke contact en advies  100% tevredenheidsgarantie is ons motto en we zullen er altijd voor gaan om u tevreden te stellen. Naast contactmogelijkheden via telefoon en e-mail is het mogelijk dat de vertegenwoordiger van ID Producten met u een afspraak maakt voor een persoonlijk bezoek op uw locatie. Om er zodoende voor te zorgen dat de productie en de levering van de door u bestelde artikelen naar wens verloopt. Logo of tekst voor opdruk en proefdruk Via de website van ID Producten kunt u het logo of uw tekst uploaden ook is het mogelijk om via e-mail uw logo naar ons te versturen. Dit kan naar het e-mailadres: info@idproducten.nl U ontvangt van ons een digitale proefdruk ter controle en goedkeuring. Na uw goedkeuring nemen uw bestelling verder in productie. Uw controle en goedkeuring op de proefdruk is belangrijk want we kunnen bedrukte artikelen niet terugnemen en crediteren. Annuleringen Door onverwachte omstandigheden kan het zijn dat u de order wilt annuleren. Wij vragen u om uw opdracht schriftelijke te annulering via e-mail of brief. Hierna sturen wij u eventueel een factuur over de inmiddels gemaakte kosten voor uw bestelling.

Leveringsvoorwaarden relatiegeschenken ID Produkten Lees bericht »

Bedrijfsinformatie relatiegeschenken ID Produkten Groningen

Bedrijfsinformatie ID Produkten Groningen Relatiegeschenken zijn geschenken die bedrijven aan hun klanten, leveranciers of medewerkers geven als teken van waardering en om de relatie te versterken. Deze geschenken kunnen variëren van functionele artikelen zoals pennen, notitieboekjes of USB-sticks tot luxere items zoals horloges, parfum of wijn. Relatiegeschenken worden vaak gebruikt bij gelegenheden zoals openingen van nieuwe vestigingen, jubilea, beurzen of als kerstcadeau. Bedrijven kiezen vaak voor relatiegeschenken met hun eigen logo of naam erop om zo de naamsbekendheid te vergroten. Het geven van relatiegeschenken kan ook bijdragen aan de klanttevredenheid en loyaliteit. We hebben voor u een grote variatie aan relatiegeschenken en promotieartikelen, die erop gericht zijn om een goede relatie met uw klant te creëren en te onderhouden. Door middel van een premium kunt u de verkoop van uw producten of diensten bevorderen. Want met een premium kunt u het aankoopgedrag van uw klanten beïnvloeden of de bekendheid van uw producten of merken vergroten. Ons assortiment met premiums past uitstekend bij dit doel. Een premium is een cadeau dat wordt gegeven aan klanten of zakenrelaties als teken van waardering of dank. Het kan een praktisch item zijn, zoals een pen of een notitieblok, of iets luxueuzer, zoals een high-end technologische gadget. Premiums worden vaak gebruikt als marketingtool om het merk of bedrijf te promoten en de relatie met klanten of zakenrelaties te versterken. Er zijn verschillende manieren waarop een premium gebruikt kan worden als relatiegeschenk: Bedankt cadeau: geef een premium aan klanten of zakenrelaties als dank voor hun loyaliteit of als bedankje voor een specifieke transactie. Promotioneel cadeau: gebruik een premium als marketingtool om het merk of bedrijf te promoten. Dit kan door het plaatsen van een logo of bedrijfsnaam op het cadeau. Relatiebevordering: geef een premium aan klanten of zakenrelaties als teken van waardering of om de relatie te versterken. Loyaliteitsprogramma’s: gebruik een premium als beloning voor de deelname aan een loyaliteitsprogramma. Gelegenheidscadeau: geef een premium aan klanten of zakenrelaties tijdens speciale gelegenheden zoals een verjaardag of jubileum. Het is belangrijk om een cadeau te kiezen dat relevant is voor de ontvanger en passend bij de gelegenheid. Het cadeau moet ook van goede kwaliteit zijn en de boodschap van waardering of dank overbrengen. Incentives als relatiegeschenken zijn een manier om klanten of leveranciers te belonen voor hun loyaliteit of hun bijdrage aan het bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van een speciaal gratis product.  Incentives als relatiegeschenken kunnen een effectieve manier zijn om klanttevredenheid en loyaliteit te vergroten. Dit is omdat klanten zich gewaardeerd voelen en zich meer betrokken voelen bij het bedrijf. Bovendien kunnen incentives als relatiegeschenk ook bijdragen aan een positieve mond-tot-mondreclame en herhalingsaankopen. Het zorgt ervoor dat klanten zich gestimuleerd voelen om hun loyaliteit aan het bedrijf te behouden. Het kan zijn dat u uw verkoopmedewerkers, tussenpersonen of afnemers wilt aansporen of bedankenen hiervoor een leuke incentive nodig heeft als er een bepaald doel bereikt is. Bekijk eens ons assortiment want we hebben leuke kant en klare ideeën voor u. Wilt u iets hebben wat uniek is een “special” en wilt u dit speciaal laten maken voor dat ene doel? Wij denken graag met u mee om op maat gemaakte en unieke relatiegeschenken, premiums of incentives voor u te produceren. Speciale relatiegeschenken zijn geschenken die speciaal zijn ontworpen of aangepast aan de specifieke wensen en eisen van de ontvanger. Dit kan bijvoorbeeld een uniek logo of een specifieke kleur zijn. Deze geschenken worden vaak gebruikt als marketingtool om een bedrijf te promoten of als teken van waardering aan klanten of medewerkers. Er zijn veel verschillende soorten speciale relatiegeschenken beschikbaar, zoals kleding, tassen, pennen, kalenders en veel meer.

Bedrijfsinformatie relatiegeschenken ID Produkten Groningen Lees bericht »

Scroll naar boven